Spausdinti

KPB įstatai

KPB herbasLietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Kilmingųjų palikuonių bendrijos

ĮSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Kilmingųjų palikuonių bendrija“ (toliau LDK KPB) – institucija, savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą, kurio tikslas vienyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų palikuonis, skatinti ir remti domėjimąsi protėvių kilmės šaknimis, genealogijos, heraldikos paveldu, skiepyti jaunajai kartai, šalies ir tautos istorijos pažinimo jausmą, koordinuoti LDK KPB narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti, tenkinti kitus viešuosius interesus. LDK KPB turi savo vėliavas, antspaudus ir sąskaitas bankuose.
1.2. LDK KPB teisinė forma – asociacija.
1.3 LDK KPB veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, civiliniu kodeksu, asociacijų įstatymu bei kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
1.4. LDK KPB steigiama neribotam laikui. LDK KPB turi teisę gauti paramą.

2. TIKSLAI, TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. LDK KPB tikslai:

2.1.1. Jungti LDK KPB narius į asociaciją, atstovaujančią jų interesams Lietuvoje ir užsienyje.
2.1.2. Rengti, pristatyti bei įgyvendinti specialiąsias programas, skatinančias asmenų, ypač jaunimo LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS IR ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOS istorijos, genealogijos, heraldikos kultūros paveldo pažinimą bei išsaugojimą.
2.1.3. Skatinti ir remti genealogijos, heraldikos, istorijos sričių mokslo tiriamąjį darbą.
2.1.4. Organizuoti renginius, skatinančius Lietuvos ir kitų valstybių bendros istorijos puoselėjimą, dalyvauti Lietuvos, Europos sąjungos ir kitų tarptautinių fondų programose, skirtose istorijos pažinimui. Teikti informacinę ir praktinę pagalbą įgyvendinant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinio kultūros paveldo vertybių atstatymą ir saugojimą. Šių tikslų įgyvendinimui steigti panašius fondus.
2.1.5. Rengti pasiūlymus Lietuvos Vyriausybei genealogijos, heraldikos, istorijos mokslų darbams, paveldosaugai gerinti.
2.1.6. Plėtoti LDK KPB ryšius su užsienio šalių analogiškomis asociacijomis, organizacijomis ir įstaigomis.
2.1.7. Inicijuoti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų palikuonių bendrijos dokumentų išleidimą ir tvirtinimą.
2.1.8. Inicijuoti, organizuoti, remti visakeriopą veiklą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos – kultūros paveldui išsaugoti, atminti ir įamžinti.
2.2. LDK KPB teisės ir pareigos:

2.2.1. Puoselėti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinį, genealoginį ir heraldinį kultūros paveldo palikimą.
2.2.2. Skatinti ir remti savo narių domėjimąsi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriniu, kultūriniu, genealoginiu, heraldikos paveldu.
2.2.3. Ginti savo narių teises.
2.2.4. Organizuoti pasitarimus, konferencijas, simpoziumus, kongresus ir kitus renginius, rengti paskaitas bei visuomenės susitikimus su istorikais, kultūros paveldo ir kitų sričių specialistais.
2.2.5. Keistis su analogiškomis užsienio šalių draugijomis informacija ir delegacijomis, atstovauti Lietuvai tarptautinėse organizacijose.
2.2.6. Vykdyti veiklą, suderintą su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų susivienijimu, LIETUVOS GENEALOGIJOS IR HERALDIKOS DRAUGIJA, LIETUVOS GENEALOGIJOS IR HERALDIKOS KOMISIJA, kurią koordinuoja VŠĮ „LDK ATMINTIES RŪMAI“.

3. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. LDK KPB sudaro nariai.
3.2. Nariais gali būti veiksnūs asmenys, pripažįstantys LDK KPB įstatus, turintys Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos, VšĮ Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atminties rūmų kilmę patvirtinančius dokumentus, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos bajorystės pripažinimo aktus arb aLlietuvos genealogijos ir heraldikos komisijos kilmės išvadą, įgyvendinantys LDK KPB veiklos programą ir mokantys nario mokestį. Į narius priimami asmenys, pateikę prašymą ir kilmės dokumentus LDK KPB dokumentų patikros ir priėmimo komisijai. Nariais gali būti fiziniai asmenys ir juridiškai savarankiškos atstovybės, Lietuvos piliečiai ir kitose šalyse gyvenantys asmenys.
3.3. Garbės nariai – Lietuvos genealogai, heraldikai, istorikai, kultūrai ir Lietuvai nusipelnę asmenys.

3.3.1. Garbės nario vardo suteikimą nustato valdyba pagal nustatytą reglamentą.
3.4. LDK KPB narys turi teisę:

3.4.1. Balsuoti LDK KPB visuotiniame narių susirinkime.
3.4.2. Būti renkamu į LDK KPB organus.
3.4.3. Susipažinti su LDK KPB dokumentais ir gauti informaciją apie LDK KPB veiklą.
3.4.4. Dalyvauti LDK KPB renginiuose, teikti pasiūlymus veiklos klausimais.
3.4.5. Savo kompetencijos LDK KPB vadovybės suteiktų įgaliojimų ribose atstovauti LDK KPB kitose įstaigose ir organizacijose.
3.4.6. Narystė prarandama grubiai pažeidus LDK KPB veiklą reglamentuojančius aktus arba nemokant metinio nario mokesčio.
3.5. LDK KPB narys privalo:

3.5.1. Laikytis LDK KPB įstatų ir priimtų nutarimų, sprendimų, įsakymų, kodeksų ir taisyklių bei kitą veiklą reglamentuojančių aktų.
3.6. LDK KPB nariai moka stojamąjį ir metinį nario mokestį, kurio dydį nustato LDK KPB steigėjų suvažiavimas. Mokestis sumokamas per kalendorinių metų pirmąjį pusmetį. Mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką gali keisti LDK KPB valdyba.
3.7. LDK KPB narių ginčus ir skundus nagrinėja LDK KPB valdyba.

4. LDK KPB ORGANAI

4.1. Aukščiausias LDK KPB organas – LDK KPB visuotinis narių susirinkimas (Suvažiavimas), šaukiamas LDK KPB steigėjų valdybos nerečiau kaip kas 5 (penkerius) metus. Suvažiavimas teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė LDK KPB narių, delegatų pagal LDK KPB valdybos nustatytas atstovavimo normas.
4.2. Suvažiavimas paprasta dalyvaujančių narių balsų dauguma:

4.2.1. Renka ir atšaukia LDK KPB vadovą, pavaduotojus, gali būti renkamas kancleris ir atsakingasis sekretorius, nustato jų atlyginimą, jeigu toks yra mokamas.
4.2.2. Renka ir atšaukia LDK KPB dokumentų priėmimo ir patikros, revizijos komisijų narius, nustato kompensavimo (atlyginimo) už jų darbą dydį bei tvarką.
4.2.3. Sprendžia ir kitus įstatymų numatytus klausimus, priskirtus visuotinio narių susirinkimo kompetencijai.
4.3. Suvažiavimas arba valdyba 2/3 suvažiavime dalyvaujančių LDK KPB narių balsų dauguma:

4.3.1.Tvirtina LDK KPB įstatus, jų pakeitimus ir papildymus, LDK KPB veiklos programą.
4.3.2. Priima sprendimą dėl LDK KPB reorganizavimo ar likvidavimo.
4.4. Neeilinis LDK KPB suvažiavimas gali būti sušauktas valdybos iniciatyva arba daugiau kaip pusei visų narių.

4.5. Kas metus šaukiamas ataskaitinis LDK KPB susirinkimas, kuris svarsto LDK KPB valdybos ir Revizijos komisijos ataskaitas, finansinę veiklą, klausimus ir siūlymus pateiktus iki susirinkimo pradžios.
4.6. LDK KPB valdyba yra kolegialus valdymo organas, susidedantis iš steigėjų, narių ir atstovybių atstovų. Valdybos narius iš LDK KPB narių tarpo renka LDK KPB suvažiavimas 5 (penkerių) metų kadencijai. LDK KPB valdybos vadovą, pavaduotojus ir kanclerį renka LDK KPB valdyba. LDK KPB valdybai vadovauja vadovas, kuris organizuoja valdybos posėdžius ir koordinuoja veiklą. LDK KS valdyba skiria LDK KPB atstovus: leidinio redaktorių, atstovą ryšiams su visuomene ir žiniasklaida.

4.6.1. Priima sprendimus steigti bei likviduoti LDK KPB skyrius, sprendžia LDK KPB skyrių teisinio statuso klausimus bei veda LDK KPB skyrių ir LDK KPB narių registraciją.
4.6.2. Palaiko ryšį su giminingomis organizacijomis, LDK KPB padaliniais, koordinuoja jų veiklą.
4.6.3. Sudaro darbo grupes ir laikinus kolektyvus aktualioms veiklos problemoms nagrinėti, įgyvendinti projektus bei dokumentų projektams rengti.
4.6.4. Renka LDK KPB garbės narius.
4.6.5. Atsako už Suvažiavimo sušaukimą ir organizavimą.
4.6.6. Vykdo kitas, įstatymų bei kitų teisės aktų kolegialiam valdymo organui priskiriamas funkcijas.

4.7. LDK KPB valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip ½ jos narių. LDK KPB valdyba sprendimus priima paprasta dalyvaujančių jos narių balsų dauguma
4.8. Vienasmenis LDK KPB valdymo organas yra LDK KPB vadovas. Valdybos pritarimu turi teisę daryti ir pasirašyti įstatų pakeitimus. Jį ir jo pavaduotojus, kanclerį renka valdyba LDK KPB Suvažiavimas penkerių metų kadencijai. Valdybos daugumos sprendimu LDK KPB vadovybės įgaliojimai gali būti nutraukti anksčiau laiko, paskiriant laikinąją vadovybę iki Suvažiavimo.
4.9. Dokumentų patikros ir priėmimo komisija.

4.9.1. Pagal pateiktus prašymus nagrinėja priėmimą į narius. Inicijuoja liudijimų apie tai gamybą ir įteikimą. Vykdo registraciją.
4.9.2 Į Dokumentų patikros ir priėmimo komisiją deleguojami LDK KPB valdybos atstovai. Komisijos narius 5 (penkerių) metų kadencijai renka LDK KPB suvažiavimas.
4.9.3. Vadovybė – komisijos pirmininkas ir pavaduotojai skiriami LDK KPB valdybos.
4.9.4. Komisija iš savo narių renka sekretorių.
4.9.5. LDK KPB Dokumentų priėmimo ir patikros komisija savo darbą vykdo pagal LDK KPB vadovo patvirtintą reglamentą, suderintą su VŠĮ „LDK ATMINTIES RŪMAI“ ir VŠĮ „LIETUVOS GENEOLOGIJOS IR HERALDIKOS KOMISIJA“.

4.10. LDK KPB kontrolės organas – Revizijos komisija, renkama LDK KPB suvažiavime ne mažiau kaip iš 3 asmenų penkerių metų laikotarpiui. LDK KPB Revizijos komisija iš savo tarpo išsirenka pirmininką ir sekretorių. Revizijos komisija atlieka visus LDK KPB finansinės veiklos patikrinimus. Revizijos komisija atsiskaito LDK KPB Suvažiavimui kasmet pateikdama veiklos ataskaitą.

5. LDK KPB ATSTOVYBĖS

5.1. LDK KPB gali steigti atstovybes.
5.2. Atstovybės gali būti steigiamos teritoriniu principu. Atstovybių veiklą gali nutraukti bendras atstovybės narių susirinkimas, jeigu už veiklos nutraukimą balsuoja 2/3 narių arba LDK KPB valdyba, įstatymų nustatyta tvarka. Atstovybės priima naujus narius.
5.3. LDK KPB valdyba tvirtina atstovybių nuostatus, tvirtina atstovybės vadovus.

5.3.1. LDK KPB atstovybė disponuoja savo lėšomis, vykdo apskaitą, gali turėti sąskaitą banke.
5.3.2. Atstovybės lėšas sudaro stojamojo ir nario mokesčio 75%, rėmėjų įnašai, tikslinės įmokos, parama, kitos teisėtai gautos pajamos.
5.3.3. Atstovybės veiklą jungimo, skaidymo ar likvidavimo būdu gali nutraukti LDK KPB valdyba, jeigu LDK KPB atstovybė nesilaiko nuostatų ir (ar) galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.
5.3.4. Atstovybės valdyba tvirtinasi veiklą reglamentuojančius teisės dokumentus neprieštaraujančius LDK KPB įstatams.
5.3.5. Atstovybės statusą gali gauti savarankiškas juridinis asmuo, atitinkantis nariams keliamus reikalavimus, stojantis į LDK KPB, po atstovybės patvirtinimo LKD KPB valdyboje.

6. LĖŠOS, PAJAMOS IR TURTAS

6.1. Lėšas sudaro stojamasis ir nario mokestis, rėmėjų įnašai, tikslinės įmokos, parama, kitos teisėtai gautos pajamos.
6.2. Turtą sudaro:

6.2.1. Įvairios materialinės vertybės, patalpos, įrengimai, prietaisai ir medžiagos, įsigytos už organizacijos, rėmėjų ar kitu teisėtu būdu gautas lėšas. Turtas įgyjamas, apskaitomas, saugomas ir naudojamas įstatymų ir LDK KPB valdybos nustatyta tvarka.
6.2.2. LDK KPB archyvas. Archyvas sudaromas ir saugomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais.

6.3. Pajamas, gautas iš bet kokių šaltinių LDK KPB gali naudoti tik jos įstatuose nurodytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
6.4. LDK KPB lėšos laikomos atsiskaitomosiose ir valiutinėse sąskaitose viename iš Lietuvos Respublikos įregistruotų bankų.
6.5. Lėšos naudojamos korespondencijai, ryšių su užsienio analogiškomis bendrijomis plėtojimui, renginių organizavimui, bei leidinių rengimui ir spausdinimui, premijų ir pašalpų išmokėjimui ir kitiems LDK KPB tikslams ir uždaviniams įgyvendinti pagal LDK KPB valdybos priimtus nutarimus.

7. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

7.1. LDK KPB vieši pranešimai ir skelbimai yra skelbiami dienraštyje „Lietuvos žinios“ (toliau – Dienraštis).
7.2. Apie LDK KPB reorganizavimo sąlygų sudarymą turi būti paskelbta dienraštyje 3 (tris) kartus ne mažesniais kaip 30 (trisdešimties) dienų intervalais arba vieną kartą skelbiama dienraštyje ir pranešama registruotu laišku visiems LDK KPB kreditoriams ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki suvažiavimo, kurio darbotvarkėje numatoma svarstyti šį klausimą, sušaukimo.
7.3. Apie LDK KPB likvidavimą turi būti paskelbta dienraštyje 3 (tris) kartus ne mažesniais kaip 30 (trisdešimties) dienų intervalais arba paskelbta dienraštyje vieną kartą ir pranešta kiekvienam LDK KPB kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Sprendimas likviduoti LDK KPB turi būti atskleistas įstatymų nustatyta tvarka.

8. VEIKLOS NUTRAUKIMAS

8.1. LDK KPB veikla nutraukiama Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka arba ne mažesne, kaip 2/3 suvažiavime dalyvaujančių LDK KPB narių ir steigėjų balsų dauguma.
8.2. Suvažiavimas skiria likvidacinę komisiją ir numato jos darbo tvarką.
8.3. Likvidavus LDK KPB, jos turtas, atsiskaičius su kreditoriais ir samdomais darbuotojais, pagal likvidatoriaus ar likvidacinės komisijos sprendimą panaudojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta tvarka.

Klausimai neaptarti šiais įstatais sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Įstatai pasirašyti 2012 m. gruodžio 20 d.

Asociacijos vadovas Danielius Vervečka