Untitled Document

siena

2013 m. kronika

2013-12-14 įvyko koordinacinis susitikimas. Dalyvavo:

susitikimas Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos (LGHD),
LDK Kilmingųjų susivienijimo (LDK KS),
LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos (LDK KPB),
Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos,
VŠĮ ,,LDK Atminties rūmų'', bei
Vilniaus krašto bajorų sąjungos
kitų organizacijų aktyvas ir tikrieji nariai

Kalba Lietuvos kraštotyros draugijos narys A.Pileckis, fotografavo A.Musteikienė

apžvelgta visuomeninių organizacijų bendra koordinuota veikla 2012 -2013 m. , numatytos bendradarbiavimo ir bendros jungtinės galimos veiklos perspektyvos / kalbėjo: VŠĮ ,, LDK Atminties rūmų'' direktorius ir LDK KPB vadovas Danielius Vervečka, LGHD pirmininkas Česlovas Malevskis, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas Adas Jokubauskas, LDK KS vadovas Stasys Bakevičius, VKBS kancleris Tauras Budzys ir vado paduotojas Bogdanas Girevičius, Lietuvos karaimų ir kraštotyros organizacijų atstovai.

  • įvertinus atliktą ir atliekamą veiklą, nuspręsta apie tolimesnių veiksmų koordinavimą.
  • nuspręsta sudaryti bendriems organizacijų (asociacijų) veiksmams koordinuoti ir derinti koordinacinę darbo grupę, suteikiant jai įgaliojimus parengti pagrindines veiklos nuostatas su visų bendroje jungtinėje veikloje dalyvaujančių asociacijų vadovybe ir jas suderinus, koordinuoti ir kontroliuoti programinių nuostatų įgyvendinimą. Organizacijų vadovybei pasiūlyti po du asmenis į tarybą.
  • svarstyta reali galimybė dėl LDK KS ir LDK KPB narių regalinių, simbolinių ženklų PAŽYMĖJIMŲ pakeitimo į SIMBOLINIO LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS PILIEČIO PASĄ (ji numatyta ir teisiškai registruota Lietuvos juridinių asmenų registre nr. Į 302760752-2.1.8 ), atitinkamai pateikiant kelių kalbų variante.

2013-11-10 vyko susitikimas su baltarusių šliachtų atstovais. Dalyvavo: LDK KPB vadovas Danielius Vervečka, LDK KS vadovo pavaduotojas Tadas Navsutis, LGHD pirmininkas Česlovas Malevskis, LGHD tarybos koordinatorius Kazys Tracevskis, M.Riomerio universiteto prof. dr. Tadas Sudnickas, istorikas Emilis Songaila. Baltarusių šliachtų organizacijos susijunguisos į vieną bendruomenę, kuriai vadovauja Igoris Čekalovas, aktyviai veikia heraldikos, genealoginių tyrimų, kultūros, meno, turizmo, kraštotyros srityse, rengia įvairius renginius ir nori bendradarbiauti su mūsų giminingomis organizacijomis tose pačiose srityse.

2013 m. rugsėjo 27-28 d. Zamostėje (Lenkija)

dalyviai
vyko tarptautinė konferencija "Horodlės sutarčiai 600 metų". Konferencijoje "Horodlės sutartis lenkų lietuvių santykių fone nuo Krėvos iki Abiejų Tautų Tarpusavio įsipareigojimo" dalyvavo Kilmingųjų susivienijimo vadovas Stasys Bakevičius, LGHD ir Vilniaus krašto bajorų sąjungos (VKBS) atstovai.

Nuotraukoje konferencijos dalyviai, iš kairės: 1. Wiesław Wilczkowiak, 2.Stasys Bakevičius, 3. Zenon Ilcewicz, 4. Konstanty Czartoryski, 5. Czesław Malewski, 6. Tadeusz Nawsutis, 7. Piotr Vorbek, 8. Tadeusz Gajl, 9. Jerzy Mrozowicki, 10. ?, 11. Teresa Poniewierska

Horodlės unijos 600 metų sukakčiai skirtas paminklas

 Fotografavo Jūratė Mičiulienė

Netoli buvusios Horodlės pilies vietos atidengtas Horodlės unijos 600 metų sukakčiai skirtas paminklas. 20 km už Horodlės miestelio yra pylimas, kuris buvo supiltas toje vietoje, kur 1861 m., minint Horodlės unijos 448-ąsias metines, vyko daugiatūkstantinė manifestacija, buvo pasirašytas unijos atnaujinimo dokumentas, išreikštas siekis gyventi laisvoje valstybėje. Pylimą carinė valdžia buvo sulyginusi su žeme. Iš naujo jis supiltas ir ant jo pastatytas kryžius tik laisvos Lenkijos metais - 1924.
Zamostės senamiestyje veikė Horodlės unijai ir kitoms Lietuvai bei Lenkijai svarbioms datoms skirta paroda. Konferencijoje dalyvavo ir Lietuvos Seimo kanceliarijos atstovas Rimantas Stankevičius.

2013-07-20 Pirmasis LDK atminties iškilmingas renginys prasidėjo Šv. Mišiomis už protėvius Šv. Jonų bažnyčioje. Buvo pašventint LDK istorinės atminties vėliava. Universiteto kieme vyko Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos riterių skyriaus pasirodymas. Žiūrėti vaizdo įrašą:

 Fotografavo Audronė Musteikienė

Vilniaus Universiteto Teatro salėje paminėta jubiliejiniai 150 metai sukilimo prieš carinę okupacinę Rusijos imperijos valdžią. Renginį vedė LGHD Dokumentų patikros komisijos kancleris Danieliua Vytautas Antanas Saulevičius. Įžanginį sveikinimo žodį tarė LDK Atminties rūmų direktorius Danielius Vervečka. Paminint artėjančių 600-ųjų Horodlės unijos metų jubiliejų pranešimą skaitė istorikė, humanitarinių mokslų daktarė Jūratė Kiaupienė.

Įteikti pirmieji Kilmės aktai: Kilmingųjų susivienijimo - 21, Kilmingųjų palikuonių bendrijos - 31 nariui. Įteikti trys šeimos ženklų liudijimai. LDK herbiniais atminimo ženkleliais apdovanoti ne tik gavę aktus, bet ir kiti nusipelnę asmenys. Šv. Mišiose ir renginio metu grojo Medžioklinių pučiamųjų ragų orkestras. Universiteto prieigas saugojo Lietuvos totorių kariai.

2013 m. balandžio 19 d. atidarytas tinklapis "LDK Atmintis"

embed video plugin powered by Union Development