Untitled Document
 • liublino

  Liublino unija

  Dail. J.Matejko
 • zemelapis

  1613 m. žemėlapis

 • musis

  Oršos mūšis

 • veliavoa

  Suguldomos vėliavos. Juzefas Brandtas.

  16-17 a. konfliktas tarp Polish_Lithuanian sandraugos, kuri laimi ir Otomanų imperijos.

 

Maloniai kviečiame dalyvauti Melno taikos sutarties  600-ųjų metinių (1422-2022) ir

Sūduvos metų minėjime bei šiai progai statomo paminklo atidengime Sudargo miestelyje, Šakių raj.

Šventė prasidės 2022-09-30 d. 13 val. Šv. Mišių aukojimu  Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.

newSudargas projektas skulptorius Saulius Kriščiukaitisjpg

 

Reikšmingas Lietuvos Valdovo Vytauto Didžiojo politinis pasiekimas tarpvalstybiniuose santykiuose - Melno taikos sutartis - iš esmės buvo pergalės prieš Kryžiuočių ordiną Žalgirio mūšyje (1410) rezultatas, taip baigiant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karus su Kryžiuočių ordinu.

Šv. Adalberto-Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės-riterių ordinas, įm. kodas 304341799, inicijavo šio reikšmingo Lietuvai istorinio įvykio - Melno taikos sutarties - 600-ųjų metinių sukakties (1422-2022) įamžinimą, pastatant paminklą. Projekto partneriais jau tapo Vilkaviškio Vyskupija, Vyskupas Rimantas Norvila, Sudargo Šv. Jono Krikštytojo parapija, kunigas Zenonas Stepanauskas,  Europos Parlamento narys prof. dr. Liudas Mažylis, LR Seimo narys prof. dr. Valdas Rakutis,  Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus, Koordinacinės Tarybos (pirmininkas dr. Audrius Skaistys), narė - asociacija Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas, vadovas p. Egidijus Matulevičius;  asociacija Kauno apskrities bajorų draugija, vadovė p. Kristina Giedraitienė, VšĮ Pasaulio lietuvių centras, vadovas Valdas Kubilius, Sudargo bendruomenės centras, pirmininkė Alberta Natalija Dragūnaitienė, Sudargo seniūnija, seniūnė Rita Grigaitienė, Šakių raj. savivaldybė, meras Edgaras Pilypaitis, Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga, pirmininkas Motiejus Jakubauskas,  VSAT prie LR VRM Pagėgių pasienio rinktinė, vadas pulkininkas Rimantas Timinskas, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-oji rinktinė, vadas plk. ltn. Vaidas Vasiliauskas, Lietuvos Šaulių organizacijos ir  Lietuvos kariuomenės atstovai, galimai prisijungs ir kitos istorinę LDK atmintį puoselėjančios organizacijos.

1422 m. rugsėjo 27 d. taika, pasirašyta su Kryžiuočių ordinu lietuvių-lenkų kariškoje stovykloje, prie Melno ežero, netoli Osos upės, dešiniąjame Vyslos krante,  sienos buvo taip nustatytos:

“... Sūduvos žemės, taikos labui, turi likti ... Lietuvos kunigaikštijai, šiose sienose:

... reikia keliauti tiesiai iki kitos lygumos, vadinamos Merūniške, ir nuo Merūniškės einant tiesiog iki ežero, vadinamo Vištyčio (Dvystytz), ... , ir nuo to ežero, kaip galima tiesiau, eiti iki upės, vadinamos Lieponos (Lepūną), ištakų arba šaltinių. Nuo tos upės reikia eiti iki ten, kur ji įteka į Širvintos upę, o toliau leidžiantis Širvintos upe iki jos pabaigos, kur ji įteka į Šešupės upę. Toliau keliaujant tiesiog per dykrą iki Nemuno upės kranto, kur iš priešingosios pusės yra upė, vadinama Šventąja, ten, kur ta Šventoji įteka į minėtąją Nemuno upę, — tiek dėl Sūduvos žemės...“.

Pagal Melno taiką Kryžiuočių ordinas galutinai atsisakė bet kokių teisių ne tik į Užnemunę (Sūduvos kraštą), bet ir į Žemaitiją. Ši data yra teisinės ir politinės Žemaitijos nepriklausomybės istorinis taškas. Taip pat teritorija tarp Palangos ir Šventosios, kurios ypač siekė Kryžiuočių ordinas, atiteko Lietuvai (ji gavo priėjimą prie Baltijos jūros); taip buvo perskirti Kryžiuočių ordinas ir Livonijos ordinas.

LR Seimas paskelbė 2022 metus Sūduvos metais, pabrėždamas, kad 1422 m. rugsėjo 27 d. pasirašius Melno taikos sutartį, Užnemunė (Sūduvos kraštas) visam laikui buvo prijungtas prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės.

Paminklas bus atidengiamas Sudargo gyvenvietėje, netoli dabartinės Lietuvos Respublikos ir Rusijos administruojamos Karaliaučiaus srities sienos, kadangi Melno sutartimi nustatytos sienos dalis nuo Vištyčio ežero iki Nemuno ties Sudargo piliakalniais išliko praktiškai nepakitusi iki šių dienų  (taip ilgai nekintanti siena yra unikalus atvejis visos Europos istorijoje).

Paminklo (skulptorius Saulius Kriščiukaitis) kompoziciją sudaro : laiptai - politinio sprendimo siekimas; gotikinės arkos skilimas viršuje - priešiškų šalių susitarimas dėl taikos vis tiek nelieka draugiškas { meniškumo sprendimas, suteikiant gotikinei architektūros detalei dinamiškumo}; kalavijas - ne kovinėje padėtyje atremtas kalavijas simbolizuoja kovų ir nesutarimų pabaigą. Bet kaip ginklas išlieka budrumo simboliu. Užrašai -iškalti ant akmens suteikia informaciją, kam sukurtas monumentas, t. y. Melno taikos sutarties 600 metų sukakčiai paminėti.

Su nuoširdžia pagarba

Šv. Adalberto-Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės-riterių ordino

Vadovas Artūras Giedraitis

 

PARAMĄ PAMINKLO STATYBAI JAU SUTEIKĖ:

 • UAB „Bakūžė LT“ direktorius Vaidas Morkevičius
 • UAB „Modopak“ direktorė Odeta Vaitiekūnienė
 • Aleksandras Selezniovas
 • Algimantas Kačiuška
 • Vladislavas Goštautas
 • Zofija Greathouse
 • Stefanija Borzenkienė
 • Pasaulio lietuvių centras, VšĮ, direktorius Valdas Kubilius
 • Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas
 • Giedraičių šeimos labdaros ir paramos fondas
 • LDK kilmingųjų palikuonių draugija
 • Kauno apskrities bajorų draugija
 • Albinas Dementiška
 • Vitalija Kalvelienė
 • Modestas Vaitiekūnas
 • LDK atminties rūmai, VšĮ, direktorius Danielius Vervečka
 • LDK ponų taryba, asociacija, vadovas Artūras Giedraitis
 • Sudargo bendruomenės centras
 • Kornelija ir Emilija Giedraitytės
 • Vilma ir Kazys Daugėlos
 • Rūta Pilypienė
 • Zenonas ir Auridas Skibiniauskai UAB „Laktopolis“
 • habil. dr. Mindaugas Leonavičius
 • Irena Daugėlienė
 • Janina Pesliakienė
 • Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga, pirmininkas Motiejus Jakubauskas

Nuoširdus visiems AČIŪ.

Paramos lėšas paminklo statybai galima pervęsti  į Ordino atsiskaitomąją sąskaitą

LT157300010149442254, Swedbank AB,

mokėjimo paskirtis-parama paminklo statybai.

 

 

Komentaras (0) Peržiūros: 398

 

Že­mai­čių ba­jo­rai rin­ko­si į šven­ti­nį ren­gi­nį at­gi­mu­sia­me ir vis gra­žė­jan­čia­me Re­na­vo dva­re, ku­ris pa­sta­rai­siais me­tais ga­li pa­si­gir­ti ren­gi­nių, pa­ro­dų ir edu­ka­ci­nių už­siė­mi­mų gau­sa. Šia pro­ga Že­mai­čių ba­jo­rų drau­gi­jos vė­liav­ne­šys vil­kė­jo spe­cia­liu is­to­ri­niu apei­gi­niu dra­bu­žiu, o va­das, Le­gi­ti­ma­ci­jų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas gra­fas fon Der­neck ir kanc­le­rė pa­si­puo­šė spe­cia­lio­mis re­ga­li­jo­mis. Šven­ti­nė ce­re­mo­ni­ja pra­si­dė­jo iš­kil­min­ga ei­se­na ir vė­lia­vos įne­ši­mu. Su­gie­do­ję Že­mai­čių ba­jo­rų drau­gi­jos him­ną, ty­los mi­nu­te pa­ger­bė­me Ana­pi­lin išė­ju­sius ba­jo­rus.

Vi­są ren­gi­nį puo­šė nuo­la­ti­nis mū­sų pa­gal­bi­nin­kas – Tel­šių Že­mai­tės dra­mos teat­ro is­to­ri­nio šo­kio ko­lek­ty­vas, va­do­vau­ja­mas Inos Le­vic­kie­nės. Jo pa­ro­dy­ta ba­jo­riš­ką dva­sią ati­tin­kan­ti pro­gra­ma, ma­žų­jų at­li­kė­jų ar­tis­tiš­ku­mas ir san­tū­ri ele­gan­ci­ja pa­lie­tė gi­liau­sius šir­dies kam­pe­lius.

Ba­jo­rys­tės pri­pa­ži­ni­mo ak­tus įtei­kė­me nau­jai le­gi­ti­muo­tiems aš­tuo­niems ba­jo­rams: Eduar­dui Kas­pe­ra­vi­čiui, įro­džiu­siam sa­vo ba­jo­riš­ką kil­mę iš ba­jo­rų Kas­pe­ra­vi­čių gi­mi­nės, tu­rin­čios her­bą DZIA­LOS­ZA; Si­mo­nui Ži­le­vi­čiui, įro­džiu­siam sa­vo ba­jo­riš­ką kil­mę iš ba­jo­rų Ži­le­vi­čių gi­mi­nės, tu­rin­čios her­bą LU­BICZ; Ire­nai Nar­ke­vi­čiu­tei ir Mar­ty­nui Ged­vi­lai, įro­džiu­siems sa­vo ba­jo­riš­ką kil­mę iš ba­jo­rų Nar­ke­vi­čių gi­mi­nės, tu­rin­čios her­bą VIE­NIA­VA; Ur­tei Ju­ciū­tei ir Beat­ri­čei Jo­nu­šai­tei, įro­džiu­sioms sa­vo ba­jo­riš­ką kil­mę iš ba­jo­rų Vait­ke­vi­čių gi­mi­nės, tu­rin­čios her­bą LE­VART; Ig­nui Goš­tau­tui ir Ber­na­de­tai Goš­tau­tai­tei, įro­džiu­siems sa­vo ba­jo­riš­ką kil­mę iš ba­jo­rų Goš­tau­tų gi­mi­nės, tu­rin­čios her­bą SY­RO­KOM­LA.

Ren­gi­ny­je svei­ki­ni­mo kal­bas sa­kė šie gar­būs sve­čiai: ku­ni­gas Pau­lius Sau­lius By­tau­tas OFM, Šv. Adal­ber­to – LDK – Ri­te­rių Or­di­no ir dau­ge­lio ki­tų vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ak­ty­vus na­rys, moks­lų dak­ta­ras, Ma­žes­nių­jų Bro­lių Or­di­no Lie­tu­vos Šv. Ka­zi­mie­ro pro­vin­ci­jos Kau­no Šv. Jur­gio kon­ven­to gvar­di­jo­nas; gra­fas fon Der­neck Ar­tū­ras Ru­kas Dau­jo­tis, Im­pe­ra­to­riš­ko­jo Šv. Eu­ge­ni­jaus ri­te­rių or­di­no Bal­ti­jos vals­ty­bių met­ro­po­li­tas, Šv. Lu­ko or­di­no ri­te­ris.

Neį­si­vaiz­duo­ja­mas be sa­vo drau­gės fil­ma­vi­mo ka­me­ros Ste­po­nas Ku­bec­kas – že­mai­tis, Gar­bės ba­jo­ras, Šv. Ka­zi­mie­ro or­di­no ir Šv. Adal­ber­to – LDK – Ri­te­rių Or­di­no na­rys – mū­sų ren­gi­nį įam­ži­no kaip ir kiek­vie­ną­kart su­kur­da­mas fil­mą.

Šiau­lių kraš­to ba­jo­rų de­le­ga­ci­jos na­rė Jad­vy­ga Taut­ke­vi­čiū­tė-Šim­kie­nė su­ža­vė­jo sa­vo skai­to­mo­mis ei­lė­mis. Mū­sų vieš­nia Po­nia Jad­vy­ga yra ži­no­ma kaip de­šim­ties kny­gų au­to­rė, Lie­tu­vos kai­mo ra­šy­to­jų są­jun­gos na­rė.

Ba­jo­rų su­si­ti­ki­mo pro­gra­ma bu­vo tik­rai tu­ri­nin­ga: pa­si­vaikš­čio­jo­me po lie­po­mis ir čiob­re­liais kve­pian­čią Re­na­vo dva­ro te­ri­to­ri­ją, ap­lan­kė­me dva­ro per­go­lė­je sto­vin­čią bron­zos skulp­tū­rą, skir­tą čia au­gu­siems gar­siems bro­liams Sta­nis­lo­vui ir Gab­rie­liui Na­ru­ta­vi­čiams at­min­ti. Gab­rie­lius Na­ru­ta­vi­čius bu­vo iš­rink­tas pir­muo­ju Len­ki­jos pre­zi­den­tu, o Sta­nis­lo­vas Na­ru­ta­vi­čius ta­po Va­sa­rio 16-osios Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ru. Skulp­tū­ros kū­rė­jai – ar­chi­tek­tas Al­gir­das Žeb­raus­kas ir ne­se­niai Ana­pi­lin išė­jęs gar­sus Lie­tu­vos skulp­to­rius Ro­mual­das Kvin­tas. Dar­bą po skulp­to­riaus mir­ties už­bai­gė skulp­to­rius Mar­ty­nas Gau­bas.

Taip pat ap­žiū­rė­jo­me at­nau­jin­tas rū­mų sa­les ir nuo bir­že­lio vei­kian­čią pa­ro­dą „Ne­pap­ras­to teat­ro ne­pap­ras­ta is­to­ri­ja (vis­kas apie Ma­tai­čių teat­ro spek­tak­lį „Sce­nos vaiz­de­liai“), ku­rio­je eks­po­nuo­ja­mi šio spek­tak­lio kos­tiu­mai, es­ki­zai, pla­ka­tai ir fo­tog­ra­fi­jos.

Ren­gi­nį bai­gė­me drau­giš­kai bend­rau­da­mi prie vy­no tau­rės bei ka­vos puo­de­lio ir pla­nuo­da­mi nau­jus su­si­ti­ki­mus.

Stepono Kubecko filmas: https://www.youtube.com/watch?v=Lu9SVtXp0ks

 

Komentaras (0) Peržiūros: 142

 

2022-06-23 d. Kaune paminėtos 1941 m. birželio 22-28 d. sukilimo prieš Rusijos bolševizmo terorą ir okupaciją Lietuvoje 81-sios metinės.  Renginį organizavo Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos valdybos pirmininko pavaduotojas, Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino narys dr. Raimundas Kaminskas, minėjime dalyvavo ir kiti Ordino nariai. Atsiminimais dalinosi sukilimo dalyvių giminaičiai, už visus Lietuvos Laisvės kovotojus meldėsi Kanauninkas dr. Robertas Pukenis.

   

Komentaras (0) Peržiūros: 191

 

2022 05 07-2022 06 07  Gelgaudiškio dvaro rūmuose (Parko g. 5, Gelgaudiškis, Šakių raj.) eksponuojama Šv. Adalberto-LDK-Riterių ordino damos, fotomenininkės Juditos Liaudanskaitės  fotografijų paroda „Atspindžiai“ ir Ordino kanclerio, tapytojo Arvydo Palevičiaus tapybos paroda „Retro“. Parodą rengia Gelgaudiškio kultūros centras ir Kauno galerija „Aukso pjūvis“.

 

Parodos akimirka
Nuotraukoje iš kairės stovi prof. Arvydas Palevičius, Judita Liaudanskaitė, Raimundas Charževskis, sėdi Gelgaudiškio kultūros centro direktorė Diana Šležienė
 LIAUDANSKAITE PALEVICIUS

 

Informacija apie parodą ir autorius rasite internetinėje svetainėje

https://auksopjuvis.lt/tinklarastis/

Komentaras (0) Peržiūros: 232

2021 12 14 d. įvyko „Šv. Adalberto – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės – riterių ordino“ įm. kodas: 304341799, toliau ir Ordinas, kapitulos sukviestas visuotinis ataskaitinis - rinkiminis narių susirinkimas - V Konventas, kurio metu svarstyta ir nutarta:

 

 • Patvirtinta Ordino 2020 m. veiklos ataskaita;
 • Patvirtinta Ordino 2020 metų finansinės ir ūkinės veiklos ataskaita bei finansinė atskaitomybė;
 • Patvirtinta Ordino Revizijos komisijos ataskaitą už 2020 metus;
 • Patvirtinta Ordino etikos moralės komisijos ataskaitą už 2020 metus;
 • Išrinktas Šv. Adalberto – LDK – riterių ordino bei kapitulos vadovas (Maršalas) Artūras Giedraitis
 • Patvirtinta Ordino kapitula iš 9 (devynių) narių 2016–2021 m. kadencijai:

Danielius Vervečka,Vaidas Morkevičius, Antanas Sirtautas, Arvydas Palevičius, Zigmantas Katinas, Juozas Antanaitis, Raimundas Charževskis, Artūras Giedraitis, Saulius Bytautas;              

 • išrinkta Ordino revizijos komisija iš 3 asmenų: Stasys Bakevičius (pirmininkas), Evelina Barauskienė (sekretorė), Mantas Vaišvilas (narys).
Komentaras (0) Peržiūros: 285