Untitled Document
 • liublino

  Liublino unija

  Dail. J.Matejko
 • zemelapis

  1613 m. žemėlapis

 • musis

  Oršos mūšis

 • veliavoa

  Suguldomos vėliavos. Juzefas Brandtas.

  16-17 a. konfliktas tarp Polish_Lithuanian sandraugos, kuri laimi ir Otomanų imperijos.

svarbu

„Šv. Adalberto – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės – riterių ordino“ įm. kodas: 304341799 (toliau ir Ordinas) Kapitula šaukia Ordino narių visuotinį  ataskaitinį - rinkiminį suvažiavimą – V Konventą, kuris, atsižvelgiant į pandemijos keliamas grėsmes ir vadovaujantys Ordino įstatų 3.4.1.; 4.12. ir 7.1. punktais, vyks nuotoliniu būdu, Ordino nariams už siūlomus nutarimus

balsuojant el. paštu nuo 2021 12 05 d. iki 2021 12 10 d. 24 val.

Nesurinkus kvorumo, pakartotinis susirinkimas – Konventas vyks  nuotoliniu būdu, už siūlomus nutarimus balsuojant el. paštu nuo 2021 12 17 d. iki 2021 12 22 d. 24 val.. Pakartotinis susirinkimas – Konventas priims sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvaus Ordino narių.

V Konvento darbotvarkė:

 

1. Konvento pirmininko ir  sekretoriaus rinkimai bei Konvento darbotvarkės tvirtinimas.

2. Ordino 2020 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas. 

3. Ordino finansinės ir ūkinės veiklos ataskaitos ir finansinės atskaitomybės už 2020 m. tvirtinimas.

4. Ordino revizijos komisijos (toliau RK) ataskaitos už 2020 m. tvirtinimas.

5. Ordino etikos ir moralės komisijos (toliau EMK) veiklos ataskaitos tvirtinimas.

6. Ordino Vadovo (Maršalo)  atšaukimas pasibaigus kadencijai;

7. Ordino Vadovo (Maršalo) 2021-2026 m. kadencijai išrinkimas;

8. Ordino Valdybos (Kapitulos) narių atšaukimas pasibaigus kadencijai;

9. Ordino Valdybos (Kapitulos) 2021-2026 m. kadencijos narių išrinkimas;

10. Ordino Revizijos komisijos narių atšaukimas pasibaigus kadencijai;

11. Ordino Revizijos komisijos 2021-2026 m. kadencijos narių išrinkimas;

12. Konvento dalyvių pasiūlymai dėl Ordino tolimesnės veiklos, pasisakymai.

Ordino nariai gali  teikti kandidatus į renkamus vadovo pareigas bei kapitulos ir revizijos komisijos narius, taip pat teikti pasiūlymus dėl Ordino tolimesnės veiklos el.paštu arturas.giedraitis@kilmingieji.lt  iki 2021-12-03 dienos.

Ordino Kapitula

 

 

RITERIŲ ORDINO narys turi teisę balsuoti RITERIŲ ORDINO visuotiniame narių Konvente, jeigu neturi mokestinių įsiskolinimų.

Metinis Ordino nario mokestis yra 15,-EUR.

Nesumokėję šio mokesčio nariai, gali mokėti bankiniu pavedimu į:

Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino 

atsisk. sąsk. Nr.   LT157300010149442254, Swedbank AB.  

Mokėjimo paskirtis: vardas, pavardė , nario mokestis už           metus.

Komentaras (0) Peržiūros: 86

 

Popiežius Pranciškus 2018 metais suteikė savo apaštališką palaiminimą visiems mums,  Šv. Adalberto-LDK- riterių ordino nariams ir mūsų globojamai, dar XV a. statytai, Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčiai, kurioje 2021-09-18 d.  įvyko prasmingas renginys. Jo Prakilnybė Kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas ir Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas kun. dr. Paulius Saulius Bytautas OFM aukojo Šv. Mišias, kurių metu pašventino pilnai restauruotą Šv. Adalberto altorių su Švč. Trejybės paveikslu. Savo lėšomis altoriaus restauravimo darbus rėmė Šv. Adalberto-LDK riterių ordinas bei atskiri jo nariai, o prie altoriaus restauravimo savo neatlygintinu darbu svariai prisidėjo Šv. Adalberto-LDK- riterių ordino narė, pirmos kategorijos restauratorė Lina Katinaitė ir jos įmonės specialistų komanda. Altoriuje įkomponuotas relikvijorius, kuriame saugoma 2017 m. iš Gniezno (Lenkija) į Kauną Tarptautinio Šv. Adalberto ordino narių pastangomis iškilmingai atgabenta Šv. Adalberto (956-997), vyskupo ir misionieriaus, pirmo laipsnio relikvija. Šios šventės dalyvius sveikino Tarptautinio Šv. Adalberto ordino atstovas Viktoras Oranskis, Europos Parlamento narys, profesorius, habilituotas mokslų daktaras Liudas Mažylis, Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės direktorė dr. Vida Montvydaitė, Kauno apskrities totorių bendruomenės pirmininkas Kęstutis Zenonas Šafranavičius. Iškilmingo renginio metu į Šv. Adalberto-LDK- riterių ordiną (vadovas Artūras Giedraitis) buvo priimti nauji nariai. LR Seimui 2021 metus paskelbus Jono Karolio Chodkevičiaus metais, minint jo 400-sias mirties metines, pranešimą apie talentingą LDK karvedį, LDK didįjį etmoną skaitė Nacionalinės mokslo premijos laureatas prof. habil. dr. Arvydas Palevičius. Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos vadovė Kristina Giedraitienė įteikė nominuotų giminių herbų liudijimus, LDK atminties rūmų ir LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovas Danielius Vervečka bei LDK KPB valdybos nariai įteikė naujiems organizacijos nariams Kilmės liudijimus, simbolinius LDK piliečių pasus ir insigninius ženklus. Nominantams p. Z. Šafranavičius įteikė savo naujos knygos Lietuvos totoriai egzempliorius su autografais, prisimenant, kad šie metai LR Seimo nutarimu paskelbti ir Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais.

Viso renginio metu grojo tarptautinių konkursų nugalėtojai Vilniaus pučiamųjų medžioklinių ragų klubo Tauro ragai orkestras, kuriam vadovauja Vidmantas Lunius.

    

 

Komentaras (0) Peržiūros: 312

herbas

 

Norintys įstoti į Šv. Adalberto – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės – Riterių Ordiną

gali atsisiųsti asmens lapą-pareiškimą, bei anketą LDK piliečio simboliniam pasui gauti. Užpildžius pateikti el. paštu arturas.giedraitis@kilmingieji.lt

Daugiau informacijos pas Kapitulos vadą Artūrą Giedraitį, tel. +370 687 81 610

Komentaras (0) Peržiūros: 7468

 

Šv. Adalberto – LDK – riterių ordino narys, skulptorius, Saulius Kriščiukaitis pagamino ir 2021 m. kovo mėn. sumontavo baigiamos restauruoti Krekenavos bazilikos (rektorius kun. dr. Gediminas Jankūnas) herbą. Krekenavos  Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilika (Panevėžio raj.) - pirmoji Lietuvoje ir kol kas vienintelė 2009 m.  sujungta ypatingos giminystės dvasiniais ryšiais su Šventąja Popiežiškąja Didžiąja Marijos Bazilika Romoje (it. Basilica di Santa Maria Maggiore) ir įrašyta į tos Bazilikos lentas kaip jos filija (dukterinė Bazilikos šventovė). Krekenavos bažnyčią garsina stebuklingasis Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu ant rankų paveikslas, su kuriuo šiame krašte ir prasidėjo katalikybė. Paveikslą iš Krokuvos atvežęs pamaldus riteris Šilingas ir padovanojęs misionieriui Albertui (Albrechtui), skelbusiam Evangeliją prie Nevėžio krantų. Alexander Fridrych rinkinyje „Historie cudownych obrazow“ teigiama, jog 1409 m. paveikslas buvęs nedidelėje koplytėlėje, o 1419 m. perkeltas į pirmąją Krekenavos bažnyčią, pastatytą Vytauto Didžiojo. Dabartinė Krekenavos bažnyčia baigta statyti 1901 metais.

2020 metais skulptorius S. Kriščiukaitis, kartu su restauratoriais M. Rimkevičiumi, D. Bieliene, D. Gotautu-Vaišvila, K. Bieliu baigė restauruoti ir Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje esantį Šv. Šeimos altorių (nuotr.).

2020 m. liepos mėn., ekspedicijos metu, Girsteitiškių dvarvietėje Sauliaus Kriščiukaitis aptiko dvaro rūsius (nuotr.). Girsteitiškis – sena dvarvietė Molėtų rajone. Paskutinieji ilgiausiai dvarą valdę šeimininkai buvo Nepriklausomybės akto signataras bei ilgametis Kauno miesto burmistras Jonas Vileišis (1872–1942) ir jo žmona, iš didikų kilusi Ona Kazakauskaitė-Vileišienė.

 

 

Komentaras (0) Peržiūros: 322