Untitled Document

siena

LDK PONŲ TARYBOS ĮSTATAI

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ponų tarybos

   Į S T A T A I

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ponų taryba (toliau–LDK PT) steigiama (atkuriama) vadovaujantis Koalicinėje bendradarbiavimo deklaracijoje įtvirtinta nuostata efektyviai įgyvendinti išsikeltus tikslus, turinčius tvirtą istorinį pagrindą, besiremiančius pamatinėmis vertybėmis ir kertiniais idealais. Siekiant puoselėti istorinį kultūros paveldą, dvasines vertybes, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (toliau – LDK) valstybingumo atminimą, gerbti kilmingųjų protėvių palikimą, ugdyti tautos patriotiškumą, kelti Lietuvos valstybės prestižą, jungiamasi į reikšmingą visuomeninį judėjimą.

Vizija – LDK PT tai – aukščiausia, konsoliduojanti, patarianti, konsultuojanti ir koordinuojanti kilmingųjų visuomeninė organizacija, veikianti visoje buvusios LDK teritorijoje, bendradarbiaujant istorinio kultūros paveldo srityje.

1.1. LDK PT, tai – organizacija, savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą, kurio tikslas vienyti, puoselėti dvasines vertybės, skatinti ir remti domėjimąsi protėvių kilme, genealogijos, heraldikos paveldu, jaunajai kartai skiepyti šalies ir tautos istorijos pažinimo jausmą, koordinuoti narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti, tenkinti kitus viešuosius interesus. LDK PT turi savo reprezentacinę tautos istorinę vėliavą – Vytis raudoname lauke, logotipą – LDK Vytis, apgaubtas kunigaikštiška mantija, antspaudus ir sąskaitas bankuose.
1.2.  LDK PT teisinė forma – asociacija.
1.3.  LDK PT veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, civiliniu kodeksu, asociacijų įstatymu bei kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
1.4.  LDK PT steigiama neribotam laikui. LDK PT turi teisę gauti ir teikti paramą.
1.5. LDK PT būstinė yra Raudondvario dvaras, adresu: Pilies takas 1, LT 54127, Raudondvaris, Kauno r. sav.

II SKYRIUS
 
TIKSLAI, TEISĖS IR PAREIGOS

 

2.1. LDK PT tikslai:
2.1.1. Jungti LDK PT narius į asociaciją, atstovaujančią jų interesus Lietuvoje ir užsienyje.
2.1.2. Rengti, pristatyti bei įgyvendinti programas, skatinančias LDK istorijos, genealogijos, heraldikos kultūrinio paveldo pažinimą bei išsaugojimą.
2.1.3. Puoselėti dvasines vertybes, skatinti ir remti genealogijos, heraldikos, istorijos sričių mokslo tyrimus.
2.1.4. Organizuoti renginius, skatinančius Lietuvos ir kitų valstybių bendros istorijos puoselėjimą, dalyvauti Lietuvos, Europos sąjungos ir kitų tarptautinių fondų programose, skirtose istorijos pažinimui. Teikti informacinę ir praktinę pagalbą įgyvendinant LDK istorinio kultūros paveldo vertybių atstatymą ir saugojimą. Šių tikslų įgyvendinimui steigti panašius fondus.
2.1.5. Rengti siūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei genealogijos, heraldikos, istorijos mokslų darbams, paveldosaugai gerinti.
2.1.6. Plėtoti LDK PT ryšius su Lietuvos ir užsienio šalių analogiškomis asociacijomis, organizacijomis ir įstaigomis.
2.1.7. Inicijuoti LDK PT dokumentų, heraldinių ženklų, insignijų išleidimą ir tvirtinimą.
2.1.8. Inicijuoti, organizuoti bei remti istorinio, architektūrinio, genealoginio ir heraldinio kultūros paveldo išsaugojimą, atstatymą ir įamžinimą.
2.2. LDK PT teisės ir pareigos:
2.2.1. Puoselėti LDK, Abiejų Tautų Respublikos (toliau – ATR) bendrą istorinį, genealoginį ir heraldinį kultūros paveldą.
2.2.2. Skatinti ir remti savo narių domėjimąsi LDK, bendru ATR istoriniu, kultūriniu, genealoginiu, heraldiniu paveldu.
2.2.3. Ginti savo narių teises.
2.2.4. Organizuoti pasitarimus, konferencijas, simpoziumus, kongresus ir kitus renginius, rengti paskaitas bei visuomenės susitikimus su istorikais, kultūros paveldo ir kitų sričių specialistais.
2.2.5. Keistis informacija ir delegacijomis su analogiškomis užsienio šalių draugijomis, atstovauti Lietuvai tarptautinėse organizacijose.
2.2.6. Bendradarbiauti su giminiškomis organizacijomis, veikiančiomis Lietuvoje ir tarptautinėje erdvėje.

III SKYRIUS

NARIAI, JŲ TEISĖS, PAREIGOS IR GARBĖS PAREIGYBĖS

3.1. LDK PT sudaro jos nariai.
3.2. Nariais gali būti veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pripažįstantys LDK PT įstatus,  įgyvendinantys LDK PT veiklos programą ir mokantys nario mokestį. Prašymas tapti nariu pateikiamas LDK PT valdybai.
3.3. LDK PT steigėjai-atkūrėjai po įregistravimo  (Juridinių asmenų registre) tampa nariais – signatarais, dalyvaujančiais veikloje, formuoja kolegialų valdymo organą – valdybą, turi savo atstovus ir yra atleidžiami nuo nario mokesčio.
3.4. LDK PT nariai:
3.4.1. LDK kilmingųjų palikuonys ar jų organizacijos gali tapti LDK PT nariu, pateikę prašymą raštu.
3.4.2. LDK PT nariais gali būti ir kitų šalių kilmingųjų palikuonys ar jų organizacijos.
3.5. LDK PT narys turi teisę:
3.5.1. Balsuoti LDK PT visuotiniame narių seime, jeigu neturi mokestinių įsiskolinimų.
3.5.2. Būti renkamas į LDK PT kolegialų valdymo organą – valdybą, pagal nustatytą kvotą.
3.5.3. Susipažinti su LDK PT dokumentais ir gauti informaciją apie LDK PT veiklą pateikiant prašymą raštu ir gavus valdybos pritarimą.
3.5.4. Dalyvauti LDK PT renginiuose, teikti pasiūlymus veiklos klausimais.
3.5.5.  Atstovauti LDK PT kitose įstaigose ir organizacijose pagal LDK PT vadovybės suteikus įgaliojimus.
3.5.6. LDK PT narystė prarandama valdybos sprendimu, pažeidus LDK PT įstatus arba nemokant metinio nario mokesčio.
3.5.7. Nutraukti narystę, pateikus prašymą raštu.
3.6. LDK PT narys privalo:
3.6.1. Laikytis LDK PT įstatų ir priimtų nutarimų, sprendimų, įsakymų, kodeksų ir taisyklių bei kitą veiklą reglamentuojančių aktų.
3.7. LDK PT juridiniai nariai turi savo atstovų kvotą valdyboje, kurią nustato valdyba, moka stojamuosius ir metinius narių mokesčius, kurių dydį nustato LDK PT valdyba. Mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką gali keisti LDK PT valdyba.
3.8. LDK PT narių ginčai ir skundai nagrinėjami LDK PT valdybos nustatyta tvarka.
3.9. Dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką nustato LDK PT valdyba.
3.10. LDK PT nariai turi insigniją – skyde LDK Vytis, apgaubtas kunigaikštiška mantija.
3.11. LDK PT naudoja istorinius LDK kilmingųjų titulus ir pareigybių pavadinimus.

IV SKYRIUS

VALDYMO ORGANAI, PLĖTRA IR VALDYMAS

4.1. LDK PT valdymo organai: visuotinis narių suvažiavimas – seimas, tarp seimų kolegialus valdymo organas – valdyba.
4.2. Aukščiausias  organas yra visuotinis narių susirinkimas – seimas, kuris šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus.
4.3. Seimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė LDK PT narių, delegatų pagal LDK PT valdybos nustatytas atstovavimo normas. Sprendimai priimami balsų dauguma, išskyrus įstatymo nustatytus atvejus. LDK PT narys turi teisę suteikti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam nariui, kuris atstovautų jo balsą seime; savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis yra susipažinęs, taip pat gali pranešti balsuodamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis.
4.4. Seimas 5 (penkerių) metų laikotarpiui tvirtina ir atšaukia LDK PT valdybą.
4.5. Seimas svarsto ir tvirtina:
4.5.1. Organizacijos veiklos ataskaitą.
4.5.2. Finansinės ir ūkinės veiklos ataskaitą.
4.6. Seimas:
4.6.1. keičia organizacijos įstatus;
4.6.2. priima sprendimą dėl organizacijos pertvarkymo ar likvidavimo;
4.6.3. renka, tvirtina ir atšaukia Revizijos komisiją (toliau – RK). Revizijos komisiją sudaro 3 (trys) nariai, kuriuos renka seimas. RK veikia pagal nustatytą tvarką. Pirmininką išsirenka iš savo tarpo.
4.7.  Neeilinį LDK PT seimas gali būti sušauktas valdybos arba daugiau kaip pusės visų narių iniciatyva.
4.8. LDK PT valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 21 narys. Valdybos narius iš LDK PT narių tarpo renka seimas 5 (penkerių) metų kadencijai.
4.8.1 Valdyba posėdžiauja ne rečiau, kaip vieną kartą per ketvirtį. Visi valdybos nariai turi teisę inicijuoti neeilinį valdybos posėdį. Valdybos posėdžiai protokoluojami.
4.8.2. Valdyba turi teisę tarp seimų į kolegialų valdymo organą kooptuoti naujus narius, vietoje atsistatydinusių arba negalinčių eiti pareigas Valdybos narių. LDK PT valdybai vadovauja: valdybos įgaliotas narys, kurio įgaliojimus vieneriems metams nustato valdyba, vadovaudamasi rotacijos principu ir eiliškumu, patvirtintu valdybos, su galimybe pratęsti kadenciją metams. Paskirtas įgaliotasis atstovas organizuoja valdybos posėdžius ir koordinuoja jos veiklą. Valdyba skiria LDK PT administracijos vadovus: LDK PT kanclerį, LDK PT raštininką, LDK PT iždininką ir kt., taip pat atstovą ryšiams su visuomene ir žiniasklaida,  leidinio redaktorių.
4.8.3. Priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo, registruoja narius ir sudaro jų sąrašus.
4.8.4 Priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos.
4.8.5. Palaiko ryšį su giminingomis organizacijomis, LDK PT padaliniais, koordinuoja jų veiklą.
4.8.6. Sudaro darbo grupes aktualioms veiklos problemoms nagrinėti, projektams įgyvendinti.
4.8.7. Atsako už seimo sušaukimą ir organizavimą.
4.8.8. Priima sprendimus dėl LDK PT būstinės keitimo.
4.8.9. Vykdo kitas, įstatymų bei kitų teisės aktų kolegialiam valdymo organui priskiriamas funkcijas.
4.9. LDK PT valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 jos narių. LDK PT valdybos sprendimus priima paprasta dalyvaujančių jos narių balsų dauguma.
4.10. Tvirtina kilmingumo dokumentus ir garbės pareigybes.
4.11. Suteikia ir tvirtina visuomeninius apdovanojimus pagal LDK PT valdybos patvirtintą tvarką.

V SKYRIUS

LĖŠOS, PAJAMOS IR TURTAS

5.1. Organizacija valdo jai perduotą turtą tokiomis sąlygomis, kurios numatytos turto perdavimo ir panaudojimo teisės aktuose, bei teisėtu būdu įgytą turtą ir gaunamas pajamas už jo panaudojimą.
5.2. Organizacijos lėšas sudaro stojamieji įnašai ir surinktas nario mokestis bei rėmėjų lėšos, aukos, lėšos iš leidybos ir kitos šiuose Įstatuose numatytos veiklos.

VI SKYRIUS

 PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ VIEŠINIMO TVARKA

6.1. Organizacijos dokumentai, skelbimai ir kita informacija, su kuria reikia supažindinti narius arba kitus suinteresuotus asmenis, teikiami interneto tinklalapyje adresu www.ldk-atmintis.lt  arba paštu.
6.2. Vieši pranešimai įstatymuose nustatyta tvarka ir terminais skelbiami dienraštyje „Lietuvos žinios“.

 VII SKYRIUS

VEIKLOS NUTRAUKIMAS

7.1. LDK PT veikla nutraukiama Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka arba ne mažesne, kaip 2/3 suvažiavime dalyvaujančių LDK PT narių ir steigėjų balsų dauguma.
7.2. Suvažiavimas skiria likvidacinę komisiją ir numato jos darbo tvarką.
7.3. Likvidavus LDK PT, jos turtas, atsiskaičius su kreditoriais ir samdomais darbuotojais, pagal likvidatoriaus ar likvidacinės komisijos sprendimą panaudojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta tvarka.

Klausimai, neaptarti šiais įstatais, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Įstatai pasirašyti 2017 m. lapkričio 25 d.

___________________
(Įgaliotojo parašas)