Untitled Document
 • liublino

  Liublino unija

  Dail. J.Matejko
 • zemelapis

  1613 m. žemėlapis

 • musis

  Oršos mūšis

 • veliavoa

  Suguldomos vėliavos. Juzefas Brandtas.

  16-17 a. konfliktas tarp Polish_Lithuanian sandraugos, kuri laimi ir Otomanų imperijos.

Že­mai­čių ba­jo­rai vėl su­si­ti­ko Re­na­vo dva­re

 

Že­mai­čių ba­jo­rai rin­ko­si į šven­ti­nį ren­gi­nį at­gi­mu­sia­me ir vis gra­žė­jan­čia­me Re­na­vo dva­re, ku­ris pa­sta­rai­siais me­tais ga­li pa­si­gir­ti ren­gi­nių, pa­ro­dų ir edu­ka­ci­nių už­siė­mi­mų gau­sa. Šia pro­ga Že­mai­čių ba­jo­rų drau­gi­jos vė­liav­ne­šys vil­kė­jo spe­cia­liu is­to­ri­niu apei­gi­niu dra­bu­žiu, o va­das, Le­gi­ti­ma­ci­jų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas gra­fas fon Der­neck ir kanc­le­rė pa­si­puo­šė spe­cia­lio­mis re­ga­li­jo­mis. Šven­ti­nė ce­re­mo­ni­ja pra­si­dė­jo iš­kil­min­ga ei­se­na ir vė­lia­vos įne­ši­mu. Su­gie­do­ję Že­mai­čių ba­jo­rų drau­gi­jos him­ną, ty­los mi­nu­te pa­ger­bė­me Ana­pi­lin išė­ju­sius ba­jo­rus.

Vi­są ren­gi­nį puo­šė nuo­la­ti­nis mū­sų pa­gal­bi­nin­kas – Tel­šių Že­mai­tės dra­mos teat­ro is­to­ri­nio šo­kio ko­lek­ty­vas, va­do­vau­ja­mas Inos Le­vic­kie­nės. Jo pa­ro­dy­ta ba­jo­riš­ką dva­sią ati­tin­kan­ti pro­gra­ma, ma­žų­jų at­li­kė­jų ar­tis­tiš­ku­mas ir san­tū­ri ele­gan­ci­ja pa­lie­tė gi­liau­sius šir­dies kam­pe­lius.

Ba­jo­rys­tės pri­pa­ži­ni­mo ak­tus įtei­kė­me nau­jai le­gi­ti­muo­tiems aš­tuo­niems ba­jo­rams: Eduar­dui Kas­pe­ra­vi­čiui, įro­džiu­siam sa­vo ba­jo­riš­ką kil­mę iš ba­jo­rų Kas­pe­ra­vi­čių gi­mi­nės, tu­rin­čios her­bą DZIA­LOS­ZA; Si­mo­nui Ži­le­vi­čiui, įro­džiu­siam sa­vo ba­jo­riš­ką kil­mę iš ba­jo­rų Ži­le­vi­čių gi­mi­nės, tu­rin­čios her­bą LU­BICZ; Ire­nai Nar­ke­vi­čiu­tei ir Mar­ty­nui Ged­vi­lai, įro­džiu­siems sa­vo ba­jo­riš­ką kil­mę iš ba­jo­rų Nar­ke­vi­čių gi­mi­nės, tu­rin­čios her­bą VIE­NIA­VA; Ur­tei Ju­ciū­tei ir Beat­ri­čei Jo­nu­šai­tei, įro­džiu­sioms sa­vo ba­jo­riš­ką kil­mę iš ba­jo­rų Vait­ke­vi­čių gi­mi­nės, tu­rin­čios her­bą LE­VART; Ig­nui Goš­tau­tui ir Ber­na­de­tai Goš­tau­tai­tei, įro­džiu­siems sa­vo ba­jo­riš­ką kil­mę iš ba­jo­rų Goš­tau­tų gi­mi­nės, tu­rin­čios her­bą SY­RO­KOM­LA.

Ren­gi­ny­je svei­ki­ni­mo kal­bas sa­kė šie gar­būs sve­čiai: ku­ni­gas Pau­lius Sau­lius By­tau­tas OFM, Šv. Adal­ber­to – LDK – Ri­te­rių Or­di­no ir dau­ge­lio ki­tų vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ak­ty­vus na­rys, moks­lų dak­ta­ras, Ma­žes­nių­jų Bro­lių Or­di­no Lie­tu­vos Šv. Ka­zi­mie­ro pro­vin­ci­jos Kau­no Šv. Jur­gio kon­ven­to gvar­di­jo­nas; gra­fas fon Der­neck Ar­tū­ras Ru­kas Dau­jo­tis, Im­pe­ra­to­riš­ko­jo Šv. Eu­ge­ni­jaus ri­te­rių or­di­no Bal­ti­jos vals­ty­bių met­ro­po­li­tas, Šv. Lu­ko or­di­no ri­te­ris.

Neį­si­vaiz­duo­ja­mas be sa­vo drau­gės fil­ma­vi­mo ka­me­ros Ste­po­nas Ku­bec­kas – že­mai­tis, Gar­bės ba­jo­ras, Šv. Ka­zi­mie­ro or­di­no ir Šv. Adal­ber­to – LDK – Ri­te­rių Or­di­no na­rys – mū­sų ren­gi­nį įam­ži­no kaip ir kiek­vie­ną­kart su­kur­da­mas fil­mą.

Šiau­lių kraš­to ba­jo­rų de­le­ga­ci­jos na­rė Jad­vy­ga Taut­ke­vi­čiū­tė-Šim­kie­nė su­ža­vė­jo sa­vo skai­to­mo­mis ei­lė­mis. Mū­sų vieš­nia Po­nia Jad­vy­ga yra ži­no­ma kaip de­šim­ties kny­gų au­to­rė, Lie­tu­vos kai­mo ra­šy­to­jų są­jun­gos na­rė.

Ba­jo­rų su­si­ti­ki­mo pro­gra­ma bu­vo tik­rai tu­ri­nin­ga: pa­si­vaikš­čio­jo­me po lie­po­mis ir čiob­re­liais kve­pian­čią Re­na­vo dva­ro te­ri­to­ri­ją, ap­lan­kė­me dva­ro per­go­lė­je sto­vin­čią bron­zos skulp­tū­rą, skir­tą čia au­gu­siems gar­siems bro­liams Sta­nis­lo­vui ir Gab­rie­liui Na­ru­ta­vi­čiams at­min­ti. Gab­rie­lius Na­ru­ta­vi­čius bu­vo iš­rink­tas pir­muo­ju Len­ki­jos pre­zi­den­tu, o Sta­nis­lo­vas Na­ru­ta­vi­čius ta­po Va­sa­rio 16-osios Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ru. Skulp­tū­ros kū­rė­jai – ar­chi­tek­tas Al­gir­das Žeb­raus­kas ir ne­se­niai Ana­pi­lin išė­jęs gar­sus Lie­tu­vos skulp­to­rius Ro­mual­das Kvin­tas. Dar­bą po skulp­to­riaus mir­ties už­bai­gė skulp­to­rius Mar­ty­nas Gau­bas.

Taip pat ap­žiū­rė­jo­me at­nau­jin­tas rū­mų sa­les ir nuo bir­že­lio vei­kian­čią pa­ro­dą „Ne­pap­ras­to teat­ro ne­pap­ras­ta is­to­ri­ja (vis­kas apie Ma­tai­čių teat­ro spek­tak­lį „Sce­nos vaiz­de­liai“), ku­rio­je eks­po­nuo­ja­mi šio spek­tak­lio kos­tiu­mai, es­ki­zai, pla­ka­tai ir fo­tog­ra­fi­jos.

Ren­gi­nį bai­gė­me drau­giš­kai bend­rau­da­mi prie vy­no tau­rės bei ka­vos puo­de­lio ir pla­nuo­da­mi nau­jus su­si­ti­ki­mus.

Stepono Kubecko filmas: https://www.youtube.com/watch?v=Lu9SVtXp0ks

 

Komentuokite

0
taisyklėmis ir sąlygomis.
 • Komentarų nerasta