Untitled Document

siena

KS įstatai

KS herbas


Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Kilmingųjų susivienijimo

ĮSTATAI

1. Bendrosios nuostatos / 2. Tikslai, teisės ir pareigos / 3. Susivienijimo nariai / 4. LDK KS organai / 5. LDK KS atstovybės / 6. Lėšos, pajamos ir turtas / 7. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka / 8. Veiklos nutraukimas

1. Bendrosios nuostatos

1.1. „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų susivienijimas“ (toliau LDK KS) – institucija, savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą, kurio tikslas vienyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilminguosius pagal vyrišką liniją, skatinti ir remti domėjimąsi protėvių kilmės šaknimis, genealogijos, heraldikos paveldu, skiepyti jaunajai kartai šalies ir tautos istorijos pažinimo jausmą, koordinuoti LDK KS narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti, tenkinti kitus viešuosius interesus. LDK KS teisinė forma – asociacija. LDK KS turi savo vėliavas, antspaudus ir sąskaitas bankuose.
1.2. LDK KS veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, civiliniu kodeksu, asociacijų įstatymu bei kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
1.3. LDK KS steigiama neribotam laikui. LDK KS turi teisę gauti paramą.

2. Tikslai, teisės ir pareigos

2.1. LDK KS tikslai:

2.1.1. Jungti LDK KS narius į asociaciją, atstovaujančią jų interesams Lietuvoje ir užsienyje.
2.1.2. Rengti, pristatyti bei įgyvendinti specialiasias programas, skatinančias asmenų, ypač jaunimo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos istorijos, genealogijos, heraldikos kultūros paveldo pažinimą bei išsaugojimą.
2.1.3. Skatinti ir remti genealogijos, heraldikos, istorijos sričių mokslo tiriamąjį darbą.
2.1.4. Organizuoti renginius, skatinančius Lietuvos ir kitų valstybių bendros istorijos puoselėjimą, dalyvauti Lietuvos, Europos sąjungos ir kitų tarptautinių fondų programose, skirtose istorijos pažinimui. Teikti informacinę ir praktinę pagalbą įgyvendinant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinio kultūros paveldo vertybių atstatymą ir saugojimą. Šių tikslų įgyvendinimui steigti panašius fondus.
2.1.5. Rengti pasiūlymus Lietuvos Vyriausybei genealogijos, heraldikos, istorijos mokslų darbams, paveldosaugai ir kraštotyrai gerinti.
2.1.6. Plėtoti LDK KS ryšius su užsienio šalių analogiškomis asociacijomis, organizacijomis ir įstaigomis.
2.1.7. Inicijuoti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų asmenų dokumentų išleidimą ir tvirtinimą.
2.1.8. Inicijuoti, organizuoti, remti visokeriopą veiklą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos – kultūros paveldui plėtoti, išsaugoti, atminti ir įamžinti.

2.2. LDK KS teisės ir pareigos:

2.2.1. Puoselėti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinį, genealoginį ir heraldinį kultūros paveldo palikimą.
2.2.2. Skatinti ir remti savo narių domėjimąsi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriniu, kultūriniu, genealoginiu, heraldikos paveldu.
2.2.3. Ginti savo narių teises.
2.2.4. Organizuoti pasitarimus, konferencijas, simpoziumus, kongresus ir kitus renginius, rengti paskaitas bei visuomenės susitikimus su istorikais, kultūros paveldo ir kitų sričių specialistais.
2.2.5. Keistis su analogiškomis užsienio šalių draugijomis informacija ir delegacijomis, atstovauti Lietuvai tarptautinėse organizacijose.
2.2.6. Vykdyti veiklą suderintą su LDK KPB, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija, LIETUVOS GENEOLOGIJOS IR HERALDIKOS KOMISIJA, LDK ATMINTIS, kurią koordinuoja VŠĮ „LDK ATMINTIES RŪMAI“.

3. Susivienijimo nariai

3.1. LDK KS sudaro nariai.
3.2. Nariais gali būti veiksnūs asmenys Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų palikuonys pagal vyriškąją liniją, pripažįstantys LDK KS įstatus, turintys lietuvos genealogijos ir heraldikos komisijos kilmės išvadą, įgyvendinantys LDK KS veiklos programą ir mokantys nario mokestį. Naujus narius priima LDK KS dokumentų priėmimo ir patikros komisija. Nariais gali būti fiziniai asmenys ir juridiškai savarankiškos atstovybės, Lietuvos piliečiai ir kitose šalyse gyvenantys asmenys.
3.3. Garbės nariai – Lietuvos genealogijai, heraldikai, istorijai, kultūrai ir Lietuvai nusipelnę asmenys.
3.3.1. Garbės nario vardo suteikimą nustato valdyba pagal nustatytą reglamentą.

3.4. LDK KS narys turi teisę:
3.5.1. Balsuoti LDK KS visuotiniame narių susirinkime.
3.5.2. Būti renkamu į LDK KS organus.
3.5.3. Susipažinti su LDK KS dokumentais ir gauti informaciją apie LDK KS veiklą.
3.5.4. Dalyvauti LDK KS renginiuose, teikti pasiūlymus veiklos klausimais.
3.5.5. Savo kompetencijos LDK KS vadovybės suteiktų įgaliojimų ribose atstovauti LDK KS kitose įstaigose ir organizacijose.
3.5.6. Narystė prarandama grubiai pažeidus LDK KS veiklą reglamentuojančius aktus arba dvejus metus nemokant metinio nario mokesčio.

3.6. LDK KS narys privalo:
3.6.1. Laikytis LDK KS įstatų, priimtų nutarimų, sprendimų, įsakymų, kodeksų ir taisyklių bei kitą veiklą reglamentuojančių aktų.

3.7. LDK KS nariai moka stojamąjį ir metinį nario mokestį, kurio dydį nustato LDK KS steigėjų suvažiavimas. Mokestis sumokamas per kalendorinių metų pirmąjį pusmetį. Mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką gali keisti LDK KS valdyba.
3.8. LDK KS narių ginčus ir skundus nagrinėja LDK KS valdyba.

4. LDK KS organai

4.1. Aukščiausias LDK KS organas – LDK KS visuotinis narių susirinkimas (Suvažiavimas), šaukiamas LDK KS steigėjų ir valdybos nerečiau kaip kas 5 (penkerius) metus. Suvažiavimas teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė LDK KS narių, deleguotų pagal LDK KS valdybos nustatytas atstovavimo normas.

4.2. Suvažiavimas paprasta dalyvaujančių narių balsų dauguma:
4.2.1. Renka ir atšaukia LDK KS vadovą, pavaduotojus, gali būti renkamas kancleris ir atsakingasis sekretorius, nustato jų atlyginimą, jeigu toks yra mokamas.
4.2.2. Renka ir atšaukia LDK KS dokumentų patikros ir revizijos komisijų narius, nustato kompensavimo (atlyginimo) už jų darbą dydį bei tvarką.
4.2.3. Sprendžia ir kitus įstatymų numatytus klausimus, priskirtus visuotinio narių susirinkimo kompetencijai.

4.3. Suvažiavimas arba valdyba 2/3 suvažiavime dalyvaujančių LDK KS narių balsų dauguma:
4.3.1. Tvirtina LDK KS įstatus, jų pakeitimus ir papildymus, LDK KS veiklos programą.
4.3.2. Priima sprendimą dėl LDK KS reorganizavimo ar likvidavimo.
4.4. Neeilinis LDK KS suvažiavimas gali būti sušauktas valdybos iniciatyva arba daugiau kaip pusei visų narių.
4.5. Kas metus šaukiamas ataskaitinis LDK KS susirinkimas, kuris svarsto LDK KS valdybos ir Revizijos komisijos ataskaitas, finansinę veiklą, klausimus ir siūlymus pateiktus iki susirinkimo pradžios.
4.6. LDK KS valdyba yra kolegialus valdymo organas, susidedantis iš steigėjų, narių ir atstovybių atstovų.
Valdybos narius iš LDK KS narių tarpo renka LDK KS suvažiavimas 5 (penkerių) metų kadencijai.
LDK KS valdybos vadovą, pavaduotojus ir kanclerį renka LDK KS valdyba. LDK KS valdybai vadovauja vadovas, kuris organizuoja valdybos posėdžius ir koordinuoja veiklą. LDK KS valdyba skiria LDK KS atstovus: leidinio redaktorių, atstovą ryšiams su visuomene ir žiniasklaida.

4.6.1. Priima sprendimus steigti bei likviduoti LDK KS atstovybes, sprendžia LDK KS atstovybių teisinio statuso klausimus bei veda LDK KS atstovybių ir LDK KS narių registraciją.
4.6.2. Palaiko ryšį su giminingomis organizacijomis, LDK KS padaliniais, koordinuoja jų veiklą.
4.6.3. Sudaro darbo grupes ir laikinus kolektyvus aktualioms veiklos problemoms nagrinėti, projektas įgyvendinti bei dokumentų projektams rengti.
4.6.4. Renka LDK KS garbės narius.
4.6.5. Atsako už Suvažiavimo sušaukimą ir organizavimą.
4.6.6. Vykdo kitas, įstatymų bei kitų teisės aktų kolegialiam valdymo organui priskiriamas funkcijas.

4.7. LDK KS valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip ½ jos narių. LDK KS valdyba sprendimus priima paprasta dalyvaujančių jos narių balsų dauguma
4.8. Vienasmenis LDK KS valdymo organas yra LDK KS vadovas. Valdybos pritarimu turi teisę daryti ir pasirašyti įstatų pakeitimus. Jį ir jo pavaduotojus, kanclerį renka valdyba LDK KS Suvažiavimas penkerių metų kadencijai. Valdybos daugumos sprendimu LDK KS vadovybės įgaliojimai gali būti nutraukti anksčiau laiko, paskiriant laikinąją vadovybę iki Suvažiavimo.
4.9. Dokumentų patikros ir priėmimo komisija.

4.9.1. Pagal pateiktus prašymus nagrinėja priėmimą į narius. Inicijuoja liudijimų gamybą ir įteikimą, registruoja.
4.9.2 Į Dokumentų patikros ir priėmimo komisiją deleguojami LDK KS valdybos atstovai.
Komisijos narius 5 (penkerių) metų kadencijai renka LDK KS suvažiavimas.
4.9.3. Vadovybė – komisijos pirmininkas ir pavaduotojai skiriami LDK KS valdybos.
4.9.4. Komisija iš savo narių renka sekretorių.
4.9.5. LDK KS Dokumentų priėmimo ir patikros komisija savo darbą vykdo pagal LDK KS vadovo patvirtintą reglamentą, suderintą su VŠĮ „LDK ATMINTIES RŪMAI“ ir VŠĮ „LIETUVOS GENEOLOGIJOS IR HERALDIKOS KOMISIJA“.
4.10. LDK KS kontrolės organas – Revizijos komisija, renkama LDK KS suvažiavime ne mažiau kaip iš 3 asmenų penkerių metų laikotarpiui. LDK KS Revizijos komisija iš savo tarpo išsirenka pirmininką ir sekretorių. Revizijos komisija atlieka visus LDK KS finansinės veiklos patikrinimus. Revizijos komisija atsiskaito LDK KS Suvažiavimui kasmet pateikdama veiklos ataskaitą.
4.11. Etikos ir procedūrų komisija, komisijos narius 5 m kadencijai renka suvažiavimas.
4.12. Vadovybė. Komisijos pirmininkas skiriamas valdybos.
4.13. Komisija iš savo narių renka sekretorių.
4.14. Komisija nagrinėja klausimus, susijusius su procedūriniais ginčytinais klausimais, jeigu tokie yra ir pateikti prašymai raštu. Komisija rengia etikos kodeksą, LDK KS nariams ir tvirtinamas vadovo. (toks pats bus ir KPB 4.11.-4.14.).

5. LDK KS atstovybės

5.1. LDK KS gali steigti atstovybes.
5.2. Atstovybės gali būti steigiamos teritoriniu principu. Atstovybių veiklą gali nutraukti bendras atstovybės narių susirinkimas, jeigu už veiklos nutraukimą balsuoja 2/3 narių arba LDK KS valdyba, įstatymų nustatyta tvarka. Atstovybės priima naujus narius.
5.3. LDK KS valdyba tvirtina atstovybių nuostatus, tvirtina atstovybės vadovus.

5.3.1. LDK KS atstovybė disponuoja savo lėšomis, vykdo apskaitą, gali turėti sąskaitą banke.
5.3.2. Atstovybės lėšas sudaro stojamojo ir nario mokesčio 75%, rėmėjų įnašai, tikslinės įmokos, parama, kitos teisėtai gautos pajamos.
5.3.3. Atstovybės veiklą jungimo, skaidymo ar likvidavimo būdu gali nutraukti LDK KS valdyba, jeigu LDK KS atstovybė nesilaiko nuostatų ir (ar) galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.
5.3.4. Atstovybės valdyba tvirtinasi veiklą reglamentuojančius teisės dokumentus neprieštaraujančius LDK KS įstatams.
5.3.5. Atstovybės statusą gali gauti savarankiškas juridinis asmuo, atitinkantis nariams keliamus reikalavimus, stojantis į LDK KS, po atstovybės patvirtinimo LKD KS valdyboje.

6. Lėšos, pajamos ir turtas

6.1. Lėšas sudaro stojamasis ir nario mokestis, rėmėjų įnašai, tikslinės įmokos, parama, kitos teisėtai gautos pajamos.
6.2. Turtą sudaro:

6.2.1. Įvairios materialinės vertybės, patalpos, įrengimai, prietaisai ir medžiagos, įsigytos už organizacijos, rėmėjų ar kitu teisėtu būdu gautas lėšas. Turtas įgyjamas, apskaitomas, saugomas ir naudojamas įstatymų ir LDK KS valdybos nustatyta tvarka.
6.2.2. LDK KS archyvas. Archyvas sudaromas ir saugomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais.
6.3. Pajamas, gautas iš bet kokių šaltinių LDK KS gali naudoti tik jos įstatuose nurodytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
6.4. LDK KS lėšos laikomos atsiskaitomosiose ir valiutinėse sąskaitose viename iš Lietuvos Respublikos įregistruotų bankų.
6.5. Lėšos naudojamos korespondencijai, ryšių su užsienio analogiškomis draugijomis plėtojimui, renginių organizavimui, bei leidinių rengimui ir spausdinimui, paramos, premijų ir pašalpų išmokėjimui ir kitiems LDK KS tikslams ir uždaviniams įgyvendinti pagal LDK KS valdybos priimtus nutarimus.

7. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

7.1. LDK KS vieši pranešimai ir skelbimai yra skelbiami dienraštyje „Lietuvos žinios“ (toliau – Dienraštis).
7.2. Apie LDK KS reorganizavimo sąlygų sudarymą paskelbta dienraštyje 3 (tris) kartus ne mažesniais kaip 30 (trisdešimties) dienų intervalais arba vieną kartą skelbiama dienraštyje ir pranešama registruotu laišku visiems LDK KS kreditoriams ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki suvažiavimo, kurio darbotvarkėje numatoma svarstyti šį klausimą, sušaukimo.
7.3. Apie LDK KS likvidavimą turi būti paskelbta dienraštyje 3 (tris) kartus ne mažesniais kaip 30 (trisdešimties) dienų intervalais arba paskelbta dienraštyje vieną kartą ir pranešta kiekvienam LDK KS kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Sprendimas likviduoti LDK KS turi būti atskleistas įstatymų nustatyta tvarka.

8. Veiklos nutraukimas

8.1. LDK KS veikla nutraukiama Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka arba ne mažesne, kaip 2/3 suvažiavime dalyvaujančių LDK KS narių ir steigėjų balsų dauguma.
8.2. Suvažiavimas skiria likvidacinę komisiją ir numato jos darbo tvarką.
8.3. Likvidavus LDK KS, jos turtas, atsiskaičius su kreditoriais ir samdomais darbuotojais, pagal likvidatoriaus ar likvidacinės komisijos sprendimą panaudojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta tvarka.

Klausimai neaptarti šiais įstatais sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Įstatai pasirašyti 2012 m. gruodžio mėn. 8 d.