Untitled Document
 • liublino

  Liublino unija

  Dail. J.Matejko
 • zemelapis

  1613 m. žemėlapis

 • musis

  Oršos mūšis

 • veliavoa

  Suguldomos vėliavos. Juzefas Brandtas.

  16-17 a. konfliktas tarp Polish_Lithuanian sandraugos, kuri laimi ir Otomanų imperijos.

2019 10 13 Dubičių (Varėnos raj.) Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje Šv. Mišias už protėvius, taip pat už LDK patriotus, 1863-64 m. sukilėlius, aukojo J.E. Vyskupas Arūnas Poniškaitis ir Dubičių par. kunigas klebonas Almantas Kibirkštis. Po Šv. Mišių J.E. Vyskupas Arūnas Poniškaitis bažnyčios šventoriuje pašventino paminklą, kuris dedikuotas svarbioms Lietuvai istorinėms datoms - Liublino unijos 450 metų jubiliejui ir  1920 07 12 taikos sutarties tarp Lietuvos ir Rusijos 100-osioms metinėms - paminėti. Dubičių kultūros centre atidaryta simpoziumo/plenero „Praeities artefaktai“ (2019 m., Dubičiai) dalyvių paroda ir vyko plenero albumo pristatymas.

Paminklo pastatymo ir renginio iniciatoriai, vykdytojai bei rėmėjai - LDK ponų taryba, LDK atminties rūmai, LDK kilmingųjų palikuonių bendrija, Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino Ričardo Kliučinsko fondas, Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga, Varėnos raj. savivaldybė, Dubičių parapijos bendruomenė, Kaniavos seniūnija.

Idėjos autorius prof., habil. m. dr. Arvydas Palevičius, akmeninės skulptūros „Rūpintojėlis“ autorius skulptorius p. Saulius Kriščiukaitis,  atsakingas už komunikaciją  p. Zigmantas Katinas, šventės organizatorius p. Danielius Vervečka. Parodoje eksponuojami dailininko Arvydo Palevičiaus darbai, p. Juditos Liaudanskaitės meninės fotografijos, menininko Tautvydo Ragulskio paveikslai, o albumo pristatymo metu skambėjo plenero dalyvio, rašytojo, poeto,  nominuoto 2019 m. Nacionalinei kultūros ir meno premijai, Gintaro Patacko eilėraščiai, dedikuoti Dubičių istorijai, protėviams, Lietuvai (skaitė p. J. Liaudanskaitė).

Šventės metu įteiktas Kilmės liudijimas naujai LDK kilmingųjų palikuonių bendrijos narei, vyko dviejų  naujų Šv. Adalberto – LDK -  riteriu ordino  narių priėmimo simbolinė ceremonija (vadovas p. Artūras Giedraitis). LDK atminties rūmų Vadovas p. Danielius Vervečka įteikė padėkas J.E. Vyskupui Arūnui Poniškaičiui ir kitiems projekto vykdytojams, o Dubičių par. kunigą kleboną Almantą Kibirkštį apdovanojo LDK istorinės atminties organizacijų KAPELIONO KRYŽIUMI, p. Saulių Kriščiukaitį - medaliu UŽ INDĖLĮ Į LDK ISTORIJOS IR KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMĄ, p. Zigmantą Katiną - LDK istorinės atminties organizacijų KOMANDORO ORDINU.

Gausiai susirinkusius iš visos Lietuvos šventės dalyvius sveikino J.E. Vyskupas Arūnas Poniškaitis, Dubičių par. kunigas klebonas Almantas Kibirkštis, LR Seimo narys p. Juozas Baublys, Alytaus rajono meras p. Algirdas Vrubliauskas, KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto dekanas, dr. Andrius Vilkauskas,  Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas, prof. dr. Adas Jakubauskas, Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo atstovė p. Kristina Giedraitienė, Varėnos raj. Tarybos narys J. Grikšas, Kaniavos sen. Seniūnė J. Liudkevičienė. Meninę programą atliko  Dubičių etnografinis ansamblis „Lakštutis“ (vad. F. Kapočienė) ir Panočių bendruomenės etnografinis ansamblis.

Dubičiai (Varėnos raj.) kronikose minimi nuo 1365 m. Čia stovėjo gynybinė pilis, vėliau Lietuvos Valdovų  dvarvietė. Dubičių kapinėse palaidoti 1863 m. sukilimo dalyviai, čia žuvo ir vienas sukilimo vadų Liudvikas Narbutas (istoriko T. Narbuto sūnus),  jiems atminti pastatytas paminklas (1933 m.).

 

Nuotraukos Juditos Liaudanskaitės ir Zigmanto Katino

 2019 07 20 Vilniuje, Šv. Jonų bažnyčioje ir Vilniaus Universiteto kiemelyje įvyko iškilmingas, tarptautinis, šventinis renginys, skirtas pagerbti protėvių atminimą ir paminėti LDK istorinius įvykius.  Renginį organizavo LDK Atminties rūmai, LDK Ponų taryba, LDK kilmingųjų palikuonių bendrija, Šv. Adalberto-LDK-riterių ordinas, LDK kilmingųjų susivienijimas, Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga. Renginys prasidėjo valstybinių, organizacijų ir giminių vėliavų iškilmingu įnešimų, vadovų bei svečių iš JAV, Ukrainos, Latvijos ir įvairių Lietuvos miestų pristatymu. Šv. Mišias už įvairių giminių protėvius aukojo kunigas klebonas, J.P. Kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas. Grojo Vilniaus pučiamųjų medžioklinių ragų orkestras „Tauro ragai“ (vadovas p. A.Lunius).

Gausiai susirinkę šventės dalyviai iškilmingai sugiedojo Lietuvos Himną. Tylos minute buvo pagerbtas šiais metais mirusio, aktyvaus Lietuvos Kilmingųjų palikuonių, bajorų organizacijų nario, Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino Garbės Vadovo Ričardo Algimanto Kliučinsko atminimas. Sudėtingus kūrinius atliko barokinės muzikos ansamblis „Trio de Vilno“ (vadovas p. Z. Levickis). Pranešimus istorine tematika pristatė prof.  Rimvydas Petrauskas (Liublino unijos 450-osios metinės) ir doc. Artūras Dubonis (Voluinės sutarties 800-osios metinės).

Susirinkusius sveikino ir savo įžvalgomis dalinosi S.H. Grafas Anton von Gravrock. Šv. Jurgio ordinais ir atminimo medaliais organizatoriai apdovanojo p. Kristiną Giedraitienę, prof. Arvydą Palevičių, prof. Rimvydą Petrauską, doc. Artūrą Dubonį, Žemaičių bajorų draugijos atstovus p. Stasę Jokšienę ir p. Vytautą Jokšą. Žemaičių bajorų draugijos kanclerė Stasė Jokšienė LDK Atminties rūmų vadovui Danieliui Vervečkai įteikė Žemaičių bajorų draugijos vado Stasio Kasparavičiaus dovaną – jo parašytą knygą „ Žemaitija-paslapčių žemė“ su dedikacija.

Atskiru dekretu LDK ponų tarybos Garbės vadovo vardas suteiktas S.H. Grafui Anton von Gravrock.

Po simbolinės naujų narių priesaikos, Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino vadovas Artūras Giedraitis pasveikino susirinkusius LDK kilmingųjų giminių palikuonis, pasidžiaugė tampriu bendradarbiavimu su Sirijos krikščioniškomis religinėmis bendruomenėmis. Ordino kapitulos nariai atliko simbolinę naujų narių priėmimo į Ordiną ceremoniją.

LDK kilmingųjų susivienijimo vadovas prof. Tadas Sudnickas, p. Tadas Navsutis ir Lietuvos genealogijos ir heraldikos komisijos pirmininkas Czesław  Malewski įteikė kilmės liudijimus naujems LDK KS nariams, LDK Atminties rūmų vadovas Danielius Vervečka įteikė Simbolinius LDK piliečių pasus ir insigninius ženklus.

LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos  vadovai p. Danielius Vervečka, prof. Arvydas Palevičius, p. Zigmantas Katinas, p. Artūras Giedraitis, p. Juozas Dowiatt - Antanaitis, p. Raimundas Charževskis iškilmingai įteikė Kilmės liudijimus, simbolinius LDK piliečių pasus ir insignijas daugiau nei 30-iai naujų LDK KPB narių.

Šventės pabaigoje buvo padėkota už dalyvavimą renginyje garbės svečiams : prof. Tamarai Bairašauskaitei, Pasaulinio Krymo totorių kongreso generalinio sekretoriaus pavaduotojui prof. Adui Jakubauskui, menininkei p. Giedrei Bulotaitei, LDK kilmingųjų palikuonims iš Ukrainos ir Latvijos p. Vladimir ir p. Irinai Audicki, p. Aleksandr ir p. Irinai Milevicz bei kitiems svečiams.

Vilniaus Universiteto kiemelyje vyko šarvuotų riterių būrio pasirodymas, Vilniaus Universiteto kavinėje svečių laukė gausios vaišės, simbolinė taurė, muzika.

Nuotraukos p. Pauliaus Vaniuchino.
 
Vaizdo medžiaga:

LDK kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovo pavaduotojas, dailininkas, Nacionalinės Kanados portretistų sąjungos narys, prof. Arvydas Palevičius kartu su poetu Gintaru Patacku išleido jau šeštą bendrą tapybos ir poezijos knygą "Konodontų fiesta" (2019 m.). Sveikiname autorius!

http://www.kaunorasytojai.lt/knygos/gintaras-patackas-arvydas-palevicius-konodontu-fiesta-tapyba-poezija-kaunas-mb-kitos-spalvos-2019/

Gintaras Patackas Arvydas Palevičius. Konodontų fiesta 216x300

2019 05 18 d.  Dusetų  Švč. Trejybės bažnyčioje Jo Ekscelencija Panevėžio vyskupas Genadijus Linas Vodopjanovas OFM aukojo  iškilmingas Šv. Mišias, kurių metu buvo dėkojama Dievui už kunigo klebono, J.P. Kanauninko Stanislovo Krumpliausko kunigystės 45-metį. Pasveikinti aktyvų savo narį, J.P. Kanauninką Stanislovą Krumpliauską, gausiai susirinko įvairių Lietuvos istoriją puoselėjančių organizacijų nariai, Anykščių meras Sigutis Obelevičius. Po nuoširdaus sveikinimo, LDK atminties rūmų vadovas Danielius Vervečka ir kitų organizacijų atstovai  S.H. Grafas Anton von Gravrock, Artūras Giedraitis, Edmont Volochovič, Arvydas Palevičius, Kazys Strazdauskas  įteikė vyriausiajam LDK istorinės atminties organizacijų kapelionui, Jo Prakilnybei Kanauninkui Stanislovui Krumpliauskui Šv. Jurgio I laipsnio apdovanojimą, LDK Kilmingųjų palikuonio simbolinę vardinę Insigniją  bei dekretus.

Visi svečiai buvo pakviesti į nuostabios gamtos apsuptą Vasaknų dvarą. Šimtamečių liepų parko sukurta ypatinga aura kadaise mėgavosi garbingosios Radvilų, Pliaterių ir Tiškevičių giminės.

Kieme buvo  iškilmingai pakeltos vėliavos, sugiedotas Lietuvos himnas, aidėjo senovinio pabūklo salvės. Dvaro menėje pasirodymą surengė Anykščių kultūros centro istorinio šokio kolektyvas „Baltoji pavana“ (vad. Jūratė Uselienė), J.P. Kanauninką sveikino Seimo narys Algimantas Dumbrava, Zarasų rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas, mero pavaduotojas Arnoldas Abramavičius, administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas, Dusetų seniūnas Saulius Kėblys, kiti oficialūs asmenys, bendruomeninių organizacijų atstovai, giminės ir parapiječiai.     

Ten pat LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos atstovai iškilmingai įteikė naujai legitimuotiems nariams Kilmės liudijimus, LDK Atminties Rūmų iniciatyva  išleistus LDK piliečių simbolinius pasus ir insignijas. Ypatingai buvo pagerbti žymūs Lietuvos heraldikos kūrėjai Regina ir Arvydas Každailiai. R. Každailienei įteiktas LDK Atminties rūmų apdovanojimas už indėlį į LDK istorijos paveldo puoselėjimą. A. Každailis apdovanotas Lietuvos Genealogijos ir Heraldikos Draugijos auksiniu ženklu ir LDK Kilmingųjų palikuonių simboline Insignija, taip pat jam suteiktas Šv. Adalberto-LDK- riterių ordino Garbės nario vardas.

Visi svečiai mėgavosi gausiomis vaišėmis, gera nuotaika ir betarpišku bendravimu.

http://www.zarasai.lt/naujiena_klebono-kan-stanislovo-krumpliausko-kunigystes-45-mecio-sukaktis_9664

  

2018 07 15  Raudondvaryje įvyko LDK ponų tarybos, VšĮ Raudondvario dvaras ir LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos organizuotas iškilmingas tarptautinis  renginys ir Kilmės liudijimų įteikimas naujai legimituotiems nariams, kuriame dalyvavo virš 170 svečių iš Lietuvos, JAV, Vokietijos, Lenkijos, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui, Lietuvos Tarybos sprendimo atkurti monarchiją 100-mečiui, S.Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 85-mečio, Žalgirio (Tannenberg) mūšio (1410 m.) metinėms paminėti .

Iškilmingame renginyje dalyvavo garbingi svečiai kunigaikščių von Urach, Viurtembergo grafų šeimos atstovai. 1918 m. liepos 11 d. Lietuvos Tarybos nutarimas skelbti paveldimą konstitucinę monarchiją Lietuvoje, karaliumi  Mindaugu II kviečiant tapti  vokietį Herzogą Wilhelm`ą von Urach‘ą (vok. Fürst Wilhelm von Urach, Graf von Württemberg II. Herzog von Urach).

Akimirkos iš renginio ir padėka LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovui p. Danieliui Vervečkai nuo kunigaikščių von Urach, Viurtembergo grafų šeimos.