Untitled Document

siena


LDK istorinės atminties organizacijų iniciatyva yra išleidžiamas proginis medalis Polocko mūšio pergalės-500 metinėms atminti.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  ponų tarybos

I SEIMAS

2018-04-15 Raudondvario pilyje, Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno r. įvyko Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ponų tarybos (toliau – LDK PT) I neeilinis rinkiminis visuotinis narių susirinkimas (toliau – Seimas).
SEIME NUTARTA:
1. Patvirtintos šios LDK PT administracijos pareigybės :
LDK PT Valdybos vadovas Grafas Anton von Gravrock;
LDK PT Valdybos vadovo pavaduotojas;
LDK PT Valdybos vadovo pavaduotojas kultūros reikalams;
LDK PT Valdybos vadovo pavaduotojas užsienio reikalams;
LDK PT Valdybos vadovo pavaduotojas bendriesiems reikalams Vilniaus regionui;
LDK PT kancleris;
LDK PT vicekancleris;
LDK PT iždininkas;
LDK PT vyr. raštininkas;
LDK PT vyr. vėliavininkas;
LDK PT vėliavininkas;
LDK PT apdovanojimų teikimo komisijos  pirmininkas;
LDK PT kapelionas.
2. Patvirtinta apdovanojimų teikimo komisija;
3. Patvirtintas Andriaus Krivicko atsistatydinimas iš asociacijos narių.
4. Patvirtinta Revizijos komisija.

 

 Atkurtosios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ponų tarybos (toliau – LDK PT) pirmasis renginys – konferencija „Kilmingųjų indėlis į Lietuvos valstybingumo kūrimą“ skirta paminėti Lietuvos Valstybės atkūrimo 100 metų ir Lietuvos bajorų draugijos 90 metų įkūrimo sukakčiai, kuri įvyko 2018-02-25 Raudondvario pilyje (Pilies g. 1, Raudondvaris, Kauno rajone). Konferencijos pradžioje buvo sugiedotas Lietuvos himnas. Sveikinimo žodį tarė VšĮ „Raudondvario dvaras“ direktorė Snieguolė Navickienė, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Kovo 11-oios akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras Leonas Milčius. Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas kunigas dr. Saulius Paulius Bytautas taip pat pasveikino susirinkusius, džiaugėsi, kad konferencijoje dalyvauja įvairių organizacijų vadovai po viena vėliava ir linkėjo tolerancijos vieni kitiems. Konferencijoje dalyvavo virš 100 dalyvių.

Skaityti daugiau

Read More: Konferencija „Kilmingųjų indėlis į Lietuvos valstybingumo kūrimą" Raudondvario pilyje

2017-12-18 Raudondvario pilyje susitiko atkurtos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ponų tarybos atstovai su Kauno rajono meru Valerijumi Makūnu.

Fotografavo Remigijus Bimba ir Artūras Giedraitis.

Šios pilies patalpose įsikūrė LDK ponų tarybos būstinė. Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo gairės. VšĮ „Raudondvario dvaras“ direktorė Snieguolė Navickienė pasakojo apie šios pilies istoriją, atstatymo, renovacijos darbus ir dabartinį kultūrinį gyvenimą. Raudondvario dvaro kompleksas yra vienas iš stipriausių kultūros, istorinio LDK paveldo traukos centrų Lietuvoje. Dvare lankėsi trijų Baltijos valstybių prezidentai, Europos valstybių parlamentų vadovai, įvairių šalių diplomatai, vyksta daugybė renginių, edukacinių programų, dvaro patalpose veikia Kauno rajono ir Juozo Naujalio muziejai.

  1. Susitikimo dalyviai Raudondvario pilyje. Iš kairės: Artūras Giedraitis, Kauno rajono meras Valerijus Makūnas,  Grafas Anton von Gravrogk, Raimundas Charževskis, Remigijus Bimba,  Ričardas Algimantas Kliučinskas.
  2. Steponas Batoras prie Pskovo. Jan Matejko. Steponas Batoras prie Pskovo, 1872.  - Kopija 200×341, 2013. Kopijos autorius Virginijus Stančikas
  3. Žygimantas Augustas. Dail. V.Stančikas, 2014.

 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ponų tarybos

   Į S T A T A I

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ponų taryba (toliau–LDK PT) steigiama (atkuriama) vadovaujantis Koalicinėje bendradarbiavimo deklaracijoje įtvirtinta nuostata efektyviai įgyvendinti išsikeltus tikslus, turinčius tvirtą istorinį pagrindą, besiremiančius pamatinėmis vertybėmis ir kertiniais idealais. Siekiant puoselėti istorinį kultūros paveldą, dvasines vertybes, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (toliau – LDK) valstybingumo atminimą, gerbti kilmingųjų protėvių palikimą, ugdyti tautos patriotiškumą, kelti Lietuvos valstybės prestižą, jungiamasi į reikšmingą visuomeninį judėjimą.

Vizija – LDK PT tai – aukščiausia, konsoliduojanti, patarianti, konsultuojanti ir koordinuojanti kilmingųjų visuomeninė organizacija, veikianti visoje buvusios LDK teritorijoje, bendradarbiaujant istorinio kultūros paveldo srityje.

1.1. LDK PT, tai – organizacija, savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą, kurio tikslas vienyti, puoselėti dvasines vertybės, skatinti ir remti domėjimąsi protėvių kilme, genealogijos, heraldikos paveldu, jaunajai kartai skiepyti šalies ir tautos istorijos pažinimo jausmą, koordinuoti narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti, tenkinti kitus viešuosius interesus. LDK PT turi savo reprezentacinę tautos istorinę vėliavą – Vytis raudoname lauke, logotipą – LDK Vytis, apgaubtas kunigaikštiška mantija, antspaudus ir sąskaitas bankuose.
1.2.  LDK PT teisinė forma – asociacija.
1.3.  LDK PT veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, civiliniu kodeksu, asociacijų įstatymu bei kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
1.4.  LDK PT steigiama neribotam laikui. LDK PT turi teisę gauti ir teikti paramą.
1.5. LDK PT būstinė yra Raudondvario dvaras, adresu: Pilies takas 1, LT 54127, Raudondvaris, Kauno r. sav.

II SKYRIUS
 
TIKSLAI, TEISĖS IR PAREIGOS

Read More: LDK PONŲ TARYBOS ĮSTATAI