Untitled Document

siena

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ponų tarybos

   Į S T A T A I

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ponų taryba (toliau–LDK PT) steigiama (atkuriama) vadovaujantis Koalicinėje bendradarbiavimo deklaracijoje įtvirtinta nuostata efektyviai įgyvendinti išsikeltus tikslus, turinčius tvirtą istorinį pagrindą, besiremiančius pamatinėmis vertybėmis ir kertiniais idealais. Siekiant puoselėti istorinį kultūros paveldą, dvasines vertybes, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (toliau – LDK) valstybingumo atminimą, gerbti kilmingųjų protėvių palikimą, ugdyti tautos patriotiškumą, kelti Lietuvos valstybės prestižą, jungiamasi į reikšmingą visuomeninį judėjimą.

Vizija – LDK PT tai – aukščiausia, konsoliduojanti, patarianti, konsultuojanti ir koordinuojanti kilmingųjų visuomeninė organizacija, veikianti visoje buvusios LDK teritorijoje, bendradarbiaujant istorinio kultūros paveldo srityje.

1.1. LDK PT, tai – organizacija, savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą, kurio tikslas vienyti, puoselėti dvasines vertybės, skatinti ir remti domėjimąsi protėvių kilme, genealogijos, heraldikos paveldu, jaunajai kartai skiepyti šalies ir tautos istorijos pažinimo jausmą, koordinuoti narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti, tenkinti kitus viešuosius interesus. LDK PT turi savo reprezentacinę tautos istorinę vėliavą – Vytis raudoname lauke, logotipą – LDK Vytis, apgaubtas kunigaikštiška mantija, antspaudus ir sąskaitas bankuose.
1.2.  LDK PT teisinė forma – asociacija.
1.3.  LDK PT veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, civiliniu kodeksu, asociacijų įstatymu bei kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
1.4.  LDK PT steigiama neribotam laikui. LDK PT turi teisę gauti ir teikti paramą.
1.5. LDK PT būstinė yra Raudondvario dvaras, adresu: Pilies takas 1, LT 54127, Raudondvaris, Kauno r. sav.

II SKYRIUS
 
TIKSLAI, TEISĖS IR PAREIGOS

Read More: LDK PONŲ TARYBOS ĮSTATAI