Untitled Document
 • liublino

  Liublino unija

  Dail. J.Matejko
 • zemelapis

  1613 m. žemėlapis

 • musis

  Oršos mūšis

 • veliavoa

  Suguldomos vėliavos. Juzefas Brandtas.

  16-17 a. konfliktas tarp Polish_Lithuanian sandraugos, kuri laimi ir Otomanų imperijos.


LDK Atminties rūmai kartu su kitomis LDK istorinės atminties organizacijomis išleido keturių laipsnių Lietuvos globėjo Šv. Jurgio apdovanojimus

,,UŽ YPATINGĄ INDĖLĮ LIETUVAI IR ISTORINIAM KULTŪROS PAVELDUI''

Šie apdovanojimai bus teikiami asmenims pagal LDK Ponų Tarybos apdovanojimų suteikimo komisijos patvirtintus nuostatus.

Komentaras (0) Peržiūros: 3428

2016 09 17  d.  renginys Kaune.

        „ Iš atminties versmės, iš praeities versmės...
         Semiame savastį, dvasios grynumą, poelgių nuoširdumą, ryžtą aukotis, (ne)nuolankumą...  
         Kiekvienas istorijos tarpsnis ugdo savus didvyrius, pašauktuosius, savuoju laiku įprasminusius  Tautos laisvės valią…

         Senųjų amžių Lietuvos valdovai, vieniję Didžiąją Kunigaikštiją;
         Karo vadai, tvirtinę Valstybės paribius;
         Mecenatai, kūrę miestus;
         Sukilimų  šaukliai ir narsūs kariai, gynę gimtąjį kraštą; 
         Karžygiai, pasiaukoję dėl prikeltos Naujiesiems laikams Lietuvos…

         Jų  likimai, pasiaukojimai mus sutvirtina, vienija...“

   ,,Memento posteri“ (,,Atmink ateinančius“)... Šis kilnios riterystės   kvietimas sutelkė bendram tikslui ir vienos Lietuvos giminės palikuonis.

    2016 09 17  d.  Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje buvo pašventintas šv. Juozapo garbei skirtas vitražas (donatoriai – Kristinos ir Artūro Giedraičių šeima). Šv. Mišias už giminės protėvius aukojo LDK istorinės atminties organizacijų vyriausias Kapelionas, Jo Prakilnybė Kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas. Į renginį atvyko Šv. Adalberto – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės – Riterių Ordino Maršalas Ričardas Algimantas Kliučinskas, VšĮ „LDK Atminties rūmai“ direktorius Danielius Vervečka, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadas Juozas Kameneckas su šeimomis. Iškilmingame renginyje dalyvavę Šv. Adalberto – LDK - Riterių ordino kapitulos nariai inauguravo Ordino riteriais : Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijoną – kun. Paulių Saulių Bytautą OFM, bajorus Petrą Piekų ir Antaną Sirtautą.

Skaityti daugiau Komentaras (0) Peržiūros: 3887

ĮSTATAI

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Šv. Adalberto – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės – Riterių Ordinas“ (toliau – RITERIŲ ORDINAS) – steigiamas pagerbiant vakarietiškos kultūros nešėjo Šv. Adalberto misionierišką veiklą Baltų tautoms, puoselėti dvasines vertybes ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės (toliau – LDK) Riterijos ir protėvių istorinį kultūros paveldą.

Misija – RITERIŲ ORDINO siekis – LDK istorinių kilnių idealų įgyvendinimas. Vykdyti veiklą ir plėtrą visoje buvusioje LDK teritorijoje bendradarbiaujant istorinio kultūros paveldo srityje, vadovaujantis KOALICINE BENDRADARBIAVIMO DEKLARACIJA.

Vizija – Tęsti Šv. Adalberto (Vaitiekaus) Riterių Ordino Lietuvos Nacionalinės Riterių Komandos LDK kilmingųjų ir palikuonių – Riterijos veiklą.

1.1. RITERIŲ ORDINAS, tai – organizacija, savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą, kurio tikslas vienyti, skatinti ir remti puoselėjimą dvasines vertybėmis, domėjimąsi protėvių kilmės šaknimis, genealogijos, heraldikos paveldu, skiepyti jaunajai kartai, šalies ir tautos istorijos pažinimo jausmą, koordinuoti RITERIŲ ORDINO narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti, tenkinti kitus viešuosius interesus. RITERIŲ ORDINAS turi savo vėliavas, antspaudus ir sąskaitas bankuose.
1.2.  RITERIŲ ORDINAS – pasaulietinis, teisinė forma – asociacija.
1.3.  RITERIŲ ORDINAS veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, civiliniu kodeksu, asociacijų įstatymu bei kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
1.4.  RITERIŲ ORDINAS steigiamas neribotam laikui. RITERIŲ ORDINAS turi teisę gauti ir teikti paramą.
1.5. RITERIŲ ORDINO būstinė yra Lietuvos Respublikos sostinėje Vilniuje (Laisvės pr. 60).

2. TIKSLAI, TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. RITERIŲ ORDINO tikslai:
2.1.1. Jungti RITERIŲ ORDINO narius į asociaciją, atstovaujančią jų interesams Lietuvoje ir užsienyje.
2.1.2. Rengti, pristatyti bei įgyvendinti specialiąsias programas, skatinančias asmenų, ypač jaunimo Lietuvos, Lenkijos, Čekijos ir Vengrijos Karalysčių, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės – Abiejų Tautų Respublikos (toliau – LDK – ATR) bendros istorijos, genealogijos, heraldikos kultūros paveldo pažinimą bei išsaugojimą.
2.1.3. Puoselėti dvasines vertybes ir skatinti, remti genealogijos, heraldikos, istorijos sričių mokslo tiriamąjį darbą.
2.1.4. Organizuoti renginius, skatinančius Lietuvos ir kitų valstybių bendros istorijos puoselėjimą, dalyvauti Lietuvos, Europos sąjungos ir kitų tarptautinių fondų programose, skirtose istorijos pažinimui. Teikti informacinę ir praktinę pagalbą įgyvendinant LDK istorinio kultūros paveldo vertybių atstatymą ir saugojimą. Šių tikslų įgyvendinimui steigti panašius fondus.
2.1.5. Rengti pasiūlymus Lietuvos Vyriausybei genealogijos, heraldikos, istorijos mokslų darbams, paveldosaugai gerinti.
2.1.6. Plėtoti RITERIŲ ORDINO ryšius su Lietuvos ir užsienio šalių analogiškomis asociacijomis, organizacijomis ir įstaigomis.
2.1.7. Inicijuoti RITERIŲ ORDINO dokumentų, heraldinių, regalinių ženklų išleidimą ir tvirtinimą.
2.1.8. Inicijuoti, organizuoti, remti visokeriopą veiklą bendros istorijos ir kultūros paveldo išsaugojimą atminimą ir įamžinimą.

Skaityti daugiau Komentaras (0) Peržiūros: 2938

Vadovaudamiesi ŠV.ADALBERTO-LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS-RITERIŲ ORDINO įstatuose numatytais tikslais skatinti savo narių domėjimąsi Lietuvos istoriniu, kultūriniu paveldu, inicijuoti visokeriopą veiklą, puoselėjant Lietuvos istoriją, remti LDK istorinio kultūros paveldo vertybių atstatymą ir saugojimą, kviečiame visus Riterių Ordino narius prisidėti prie paramos, rekonstruojant Švč. Trejybės-Šv. Adalberto altorių Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje (Papilio g. 9, Kaunas).

Daugiau skaityti

Komentaras (0) Peržiūros: 2295